Věstník MŽP 3/98


RESORTNÍ PŘEDPISY A SMĚRNICE
2. Směrnice Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a financí na poskytování finančních prostředků v rámci Programu drobných

METODICKÉ POKYNY A NÁVODY
Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů ”SYMOS 97”
OBSAH

Pokyn MŽP pro poskytování investičních a neinvestičních prostředků MŽP pro rok 1998 ke Směrnici programu revitalizace říčních systémů a k Zásadám programu péče o krajinu  

Metodický pokyn pro poskytování finančních prostředků Ministerstva životního prostředí v rámci Programu stabilizace lesa v Jizerských horách Program stabilizace lesa v Jizerských horách (1998)

Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ze dne 29. 4. 1998 č.j. OODP/1473/98 k postupu při zařazování odpadů podle Katalogu odpadů (Vyhláška MŽP č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů)


SDĚLENÍ
6. Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostř 

7. Sdělení odboru legislativního MŽP ve věci výkonu vrchního státního dozoru na úseku ochrany ovzduší podle § 2 písm. a) zákona ČNR č. 389/1991 Sb., v platném znění

8. Sdělení odboru odpadů Ministerstva ž prostředí a odboru hygieny a epidemiologie Ministerstva zdravotnictví o pož na odbornou způsobilost osob pověř nebezpečných vlastností odpadů podle § 4, odst. 5 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech