Věstník MŽP 12/01


REZORTNÍ PŘEDPISY

12  Dodatek č. 7 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1.6.2000

Metodické pokyny a návody

10  Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zařazování odpadů na zelený seznam

11  Metodické dokumenty odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí. Národní program SLP, Prvky postupů monitorování Správné laboratorní praxe, Monitorování shody se správnou laboratorní praxí, provádění kontrol testovacích zařízení a auditu studií

SDĚLENÍ

34  Sdělení ministra životního prostředí o uveřejnění doslovného znění Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů, schváleného vládou ČR, Usnesením vlády České republiky č. 1079 ze dne 22. října 2001

35  Sdělení České inspekce životního prostředí o uveřejnění doslovného znění “Dohody mezi Českou inspekcí životního prostředí a Slovenskou inspekcí životního prostředí o vzájemné spolupráci”

36  Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí

37  Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

38  Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o úplném seznamu oprávněných osob ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

39  Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP k provedení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

40  Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP k Postupu při posuzování vlivů infrastrukturních investičních projektů financovaných z programů pomoci Evropských společenství na životní prostředí

41  Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí České republiky ve věci kácení dřevin v památkově chráněných parcích a zahradách podle § 8 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny