Přeskočit navigaci
 
 

Navigační cesta

Titulní strana > Odborná knihovna > Služby > Čtenáři a výpůjčky

 
Stálé URL této stránky. Chctete-li kdykoliv najít tuto stránku, bez ohledu na její možné fyzické přemístění, uložte si záložku na tento odkaz.

Čtenáři a výpůjčky

Čtenáři

Knihovna poskytuje výpůjční služby interním ( zaměstnanci MŽP) i externím uživatelům, kteří mají platný čtenářský průkaz.

Čtenářský průkaz vystavuje knihovna na základě platného průkazu totožnosti, ve kterém je uvedeno trvalé bydliště či informace o přechodném pobytu v ČR.

Uživatelem knihovny se může stát každý zájemce vyplněním přihlášky uživatele (registrace), která obsahuje následující údaje: příjmení a jméno, datum narození, adresa trvalého a přechodného bydliště s kontaktním spojením, číslo občanského průkazu, u zahraničních uživatelů státní příslušnost a číslo dokladu (např. cestovního pasu), adresa zaměstnavatele (školy) s kontaktním spojením, datum přihlášení, vlastnoruční podpis. U právnických osob obsahuje přihláška název organizace, sídlo, IČO, DIČ, jméno pověřené osoby, její podpis a razítko oganizace.

S osobními údaji uživatelů nakládá knihovna v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Výpůjční podmínky odborné knihovny

Výpůjční služby jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona, Knihovního řádu a ve Výpůjčních podmínkách, které jsou jeho přílohou a nedílnou součástí.

O půjčení knihovních dokumentů z knihovního fondu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu s autorským zákonem.

Uživatel si může vypůjčit dokument prezenčně nebo absenčně v souladu s Knihovním řádem. Vypůjčení každého dokumentu stvrzuje uživatel svým podpisem na výpůjční lístek.

Prezenčně se půjčují všechny dokumenty bez omezení.

Absenčně se nepůjčují
 • interním uživatelům:
  • dokumenty z příruční knihovny ve studovně, které slouží k dennímu provozu knihovny (výkladové slovníky, encyklopedie apod.)
  • Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv
  • Official Journal of the European Communities a Úřední věstník Evropské unie
  • právnická literatura, která se nachází v příruční knihovně v nejaktuálnějším výtisku
  • dokumenty, u nichž by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
  • dokumenty, které byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily prezenční půjčování jako podmínku
 • externím uživatelům:
  • dokumenty z příruční knihovny ve studovně, které slouží k dennímu provozu knihovny (výkladové slovníky, encyklopedie apod.)
  • Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv
  • Official Journal of the European Communities a Úřední věstník Evropské unie
  • právnická literatura
  • dokumenty, u nichž by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
  • dokumenty, které byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily prezenční půjčování jako podmínku
  • právní předpisy
  • Statistická ročenka České republiky
  • další vybrané statistické publikace
  • jazykové slovníky a jazyková literatura
  • manuály k výpočetní technice
  • materiály Evropské unie
  • mapy
  • všechna periodika

Počet půjčovaných exemplářů a výpůjční lhůta

 • Interní uživatelé:
  • Dlouhodobé výpůjčky: Pro interní uživatele není počet dlouhodobých výpůjček omezený, pokud tím nebude narušeno funkční poslání knihovny nebo oprávněný požadavek dalších uživatelů. O zakoupení publikace na dlouhodobou výpůjčku se žádá vnitřním sdělením, které musí být schváleno vedoucím pracovníkem. Dlouhodobá výpůjčka je poskytována na celou dobu pracovního poměru zaměstnance.
  • Krátkodobé výpůjčky: U krátkodobých výpůjček se půjčuje interním uživatelům nejvíce 5 výtisků časopisů a 5 monografii a 5 ostatních dokumentů (videokazety, DVD). Monografie a ostatní dokumenty (videokazety, DVD) na dobu jednoho měsíce, výpůjčku je možno 3x prodloužit, pokud o ni neprojeví zájem další čtenář. Periodika na dobu 14 dnů, výpůjčku je možno 3x prodloužit, pokud o ni neprojeví zájem další čtenář.
 • Externí uživatelé: Externím uživatelům je možno zapůjčit nejvíce 5 monografií a 5 videokazet (DVD). Monografie a ostatní dokumenty (videokazety, DVD) na dobu jednoho měsíce, výpůjčku je možno 3x prodloužit, pokud o ni neprojeví zájem další čtenář. Periodika pouze prezenčně.

Jiným knihovnám nebo institucím se půjčují dokumenty v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), metodických pokynů Národní knihovny a režimu stanoveného knihovnou.

Objednávky, prodlužování výpůjček a rezervace:
knihovna, tel.: 26712 2303, 26712 2641