Přeskočit navigaci
 
 

Navigační cesta

Titulní strana > Odborná knihovna > Knihovní řád odborné knihovny Ministerstva životního prostředí > Knihovní řád odborné knihovny Ministerstva životního prostředí

 
Stálé URL této stránky. Chctete-li kdykoliv najít tuto stránku, bez ohledu na její možné fyzické přemístění, uložte si záložku na tento odkaz.

Knihovní řád odborné knihovny Ministerstva životního prostředí

I. Základní ustanovení
II. Knihovní a informační fondy
III. Knihovnické a informační služby
IV. Uživatelé knihovnických a informačních služeb
V. Postihy za porušení Knihovního řádu
VI. Závěrečná ustanovení
Příloha: Výpůjční podmínky odborné knihovny Ministerstva životního prostředí

I. Základní ustanovení

 1. V souladu s organizačním řádem Ministerstva životního prostředí (dále jen “ministerstvo”) a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen “knihovní zákon”) vydávám tento Knihovní řád odborné knihovny ministerstva.
 2. Odborná knihovna ministerstva (dále jen “knihovna”) je specializovanou knihovnou ve smyslu § 13 knihovního zákona.
 3. Posláním knihovny je zajištění informačního zabezpečení ministerstva a dále výkon základních funkcí v oblasti přístupu k informacím z oblasti životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy.
 4. Pro půjčování dokumentů z knihovního fondu platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

II. Knihovní a informační fondy

 1. Knihovna je odborným informačním pracovištěm ministerstva s vymezenou informační gescí: životní prostředí, veřejná správa a samospráva, práce s veřejností, informace o životním prostředí, mezinárodní spolupráce, vstup do Evropské unie, legislativa Evropských společenství, sbližování právních přepisů, ekologická politika, ekonomika životního prostředí, legislativa životního prostředí, nevládní organizace, ekologická výchova a osvěta, integrovaná prevence a omezování znečištění (zkratka: IPPC), ochrana vod, ochrana ovzduší, kvalita ovzduší, meteorologická služba, znečišťování ovzduší, odpady, odpadové hospodářství, ekologické škody, ekologická rizika, chemické látky, geneticky modifikované organismy, posuzování vlivů na životní prostředí, ochrana přírody, chráněné části přírody, ochrana lesa, ochrana horninového prostředí, ekologie krajiny, ochrana půdního fondu, regionální vazby, geologická správa, geologické práce, ekologie urbanistických prostorů, ekologie a cestovní ruch.
 2. Knihovna shromažďuje informační prameny, kterými jsou česká a zahraniční periodika, monografie a speciální informační prameny v souladu s odstavcem 1. Knihovna může shromažďovat i další informační prameny týkající se vědních oborů souvisejících s informační gescí knihovny dle odstavce 1.
 3. Informační gesce může být upravena v souladu s nově vymezenými kompetencemi ministerstva.

III. Knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje a zajišťuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen “služby”) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona, především podle § 4, § 13 a § 14 knihovního zákona. Jsou to zejména:

  1.1 výpůjční služby:
  a) prezenční půjčování (půjčování dokumentů do čítárny knihovny),
  b) absenční půjčování (půjčování dokumentů mimo knihovnu),

  1.2 meziknihovní služby:
  a) meziknihovní výpůjční služba,
  b) mezinárodní meziknihovní výpůjční služba,

  1.3 cirkulační služba (přednostní půjčování nových došlých čísel časopisů),

  1.4 currentová služba (poskytování kopií uživatelem vybraných obsahových stránek zahraničních periodik),

  1.5 reprografické a jiné kopírovací služby,

  1.6 informační služby:
  a) poradenská služba (informace o katalozích, databázích, fondech a využívání knihovny),
  b) bibliograficko-informační služba (informace bibliografického, referenčního a faktografického charakteru a sestavování rešerší),
  c) lokačně-informační služba (zjišťování informace o dostupnosti fondů),
  d) přístup do lokálních databází,
  e) přístup na Internet,
  f) konzultační služba,

  1.7 propagační služby:
  a) vydávání informačních materiálů (novinky, seznamy, ročenky, informační zpravodaj apod.) v rámci edice EKO VIS,
  b) pořádání instruktáží o činnosti knihovny,
  c) účast na seminářích a besedách,
  d) videotéka,
  e) WWW stránky ministerstva,

  1.8 speciální služby.

 2. Knihovna poskytuje služby bezplatně.

IV. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 1. Základní kategorie uživatelů

  Uživatelé knihovnických a informačních služeb (dále jen “uživatelé”) se člení do dvou kategorií:
  1.1 Interní uživatelé – zaměstnanci ministerstva.
  1.2 Externí uživatelé – ostatní fyzické nebo právnické osoby, včetně knihoven a informačních středisek
 2. Registrace uživatele

  2.1 Uživatelem se stává fyzická či právnická osoba na základě vyplněné přihlášky uživatele. Do přihlášky uživatele se zapisují osobní údaje uživatele ověřené knihovnou podle osobních dokladů nebo zřizovací listiny uživatele. Osobním dokladem je úředně vydaný doklad k prokázání totožnosti, zpravidla občanský průkaz občana České republiky.

  2.2 Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o ochraně osobních údajů”) je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je v souladu s § 4 zákona o ochraně osobních údajů v podmínkách knihovny adresní a identifikační údaj uživatele. K registraci uživatele vyžaduje knihovna osobní údaje vymezené v článku registrace nového uživatele Výpůjčních podmínek odborné knihovny Ministerstva životního prostředí, které tvoří přílohu tohoto Knihovního řádu. Knihovna nakládá s osobními údaji uživatelů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

  2.3 Knihovna provádí též zpracování osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů, osobní údaje jsou zpracovávány manuálním způsobem. Zpracovávají se pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které knihovna získává přímo od nově se zaregistrujícího uživatele s jeho výslovným souhlasem. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním svých osobních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, např. zpřístupnění fondů prezenčně.

  2.4 Účelem, pro který knihovna shromažďuje a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, zejména knihovního fondu, poskytování kvalitních služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména
  a) knihovním zákonem,
  b) zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon (dále jen “autorský zákon”).

 3. Základní povinnosti a práva uživatelů

  3.1 Uživatelé jsou povinni řídit se tímto Knihovním řádem a jeho přílohami a zachovávat pokyny knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.

  3.2 U dokumentů, které knihovna opatřuje v rámci meziknihovních služeb z jiných knihoven, se uživatel zároveň zavazuje dodržet podmínky knihovny, z níž byl dokument vypůjčen, zejména výpůjční dobu.

  3.3 Jestliže uživatel nedodržuje opatření podle odstavců 3.1 a 3.2, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle obecně závazných právních předpisů.

  3.4 Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat ústně nebo písemně na adresu knihovny.

 4. Využívání výpočetní techniky

  4.1 Uživatel není oprávněn používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce uživatele je přesně vymezen pokyny na příslušném počítačovém pracovišti. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto.

  4.2 Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému a nainstalovaného programového vybavení knihovny. Uživatel se nesmí žádnými prostředky pokusit získat v systému přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nepřísluší. Pokud získá privilegovaný stav nebo jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit knihovně.

  4.3 Uživatel nese odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je odpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

  4.4 Uživatel si může na vlastní datová média kopírovat informace získané z databází zpřístupněných v síti knihovny nebo v Internetu.

  4.5 Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům. Uživatel je povinen respektovat ochranu získaných informací a dat podle autorského zákona a obecně závazných právních předpisů. Případné zneužití získaných informací a dat může být trestáno podle zákona o ochraně osobních údajů.

V. Postihy za porušení Knihovního řádu

 1. Uživatel je povinen neprodleně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu. Zaměstnanci ministerstva se řídí při náhradě škody pracovním řádem ministerstva. Ostatní fyzické a právnické osoby jsou povinny ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Způsob náhrady škody projedná s uživatelem knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu tentýž dokument v jiném vydání, jiný dokument, anebo finanční náhradu. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly. Výši finanční úhrady navrhuje knihovna a projednává škodní komise ministerstva. Vymáhání náhrady škody u soudu zabezpečuje odbor právní a řízení státní správy ministerstva.
 2. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 3. Při rozvázání pracovního poměru je každý zaměstnanec ministerstva povinen vrátit všechny svoje výpůjčky knihovně bez ohledu na to, kdy si je vypůjčil. Pokud nemůže vrátit knihovně z jakýchkoliv důvodů některé dokumenty, je povinen nahradit ministerstvu způsobenou škodu.

VI. Závěrečná ustanovení

Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2002.

Příloha : Výpůjční podmínky odborné knihovny Ministerstva životního prostředí

Odborný gestor: odbor protokolu
Zpracovatel: Mgr. Jaroslava Kotrčová, Michal Sladký