Přeskočit navigaci
 
 

Navigační cesta

Titulní strana > Síť knihoven a IS > Ediční činnost > Výběr z publikací organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací

 
Stálé URL této stránky. Chctete-li kdykoliv najít tuto stránku, bez ohledu na její možné fyzické přemístění, uložte si záložku na tento odkaz.

Výběr z publikací organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Česká geologická služba
Český hydrometeorologický ústav
Ministerstvo životního prostředí České republiky
Správa jeskyní České republiky
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta


Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Knihovna: Kaplanova 1931/1, 140 00 Praha 4
Poštovní adresa: Nuselská 34, 140 00 Praha 4

Vyšlo v roce 2011
Publikační činnost AOPK

  Monografie

 • AOPK ČR Krajské středisko Havlíčkův Brod 1990-2010
 • Natura 2000 v České republice 2. uprav. vyd.
 • Vstavač trojzubý
 • Kuřička hadcová
 • Sinokvět chrpovitý
 • Noční život. Příběhy z Labských pískovců
 • Zásady péče o lokality hořečku mnohotvarého českého
 • Výroční zpráva AOPK ČR 2010
 • Bohemia Centralis 31
 • Realizace přírodě blízkého hospodaření v lesích
 • Biotopy našich obojživelníků a jejich management
 • Vydra a doprava
 • Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu
 • Mokřady a rašeliniště horských oblastí
 • Jak značit exempláře CITES?
 • Příroda v mapách
 • Sysel obecný-hlodavec, který nesyslí – 2. dopl. vyd.
Ediční plán na rok 2012

  Periodika

 • Ochrana přírody
 • Příroda 32
 • Příroda 33
 • Příroda 34
 • Publikace

 • Oceňování biotopů
 • Metodika AOPK ČR pro praktickou ochranu ptáků v zemědělské krajině
 • Metodika péče o saproxylický hmyz
 • Metodika přírodě blízké úpravy vodních toků
 • Sborník ze semináře k managementu
 • Příručka mapování biotopů
 • Metodika mapování biotopů
 • Rozhodnutí Evropské komise z roku 2011 – Standard Data Form
 • Kategorizace chráněných území IUCN
 • Překlad publikace Příroda v mapách do anglického jazyka
 • NPR Veronika
 • Kniha „Nejkrásnějších výletů“
 • Bohemia Centralis 32
 • Leták pro AOPK ČR
 • Ekosystémové služby
 • Výroční zpráva AOPK ČR 2011

Kontakt k objednání:
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Barbora Molíková, Knihovna, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4, tel. : 283 069 129

Zpátky na obsah

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Litevská 8
100 05 Praha 10

Publikace CENIA

Vyšlo v roce 2011 Ediční plán na rok 2012
 • Zpráva o životním prostředí České republiky 2011
 • Životní prostředí v České republice – stav a vývoj do roku 2020
 • Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2012

Kontakt na redakci:
Eva Branišová, tel.: 267 225 340
Pavlína Slavíková, tel:267 225 207

Zpátky na obsah

Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1

Vydavatelství ČGS

Vyšlo v roce 2011
 • Bulletin of Geosciences – ročník 85/2010, čísla 1–4
 • Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
 • Lexa, Ondrej: 9th International Eclogite Conference
 • Annual Report 2011
 • Tyráček, Jaroslav - Nývlt, Daniel a kol.: Antropozoikum, sv. 27
 • Hladík, Vít: Co to vlastně je geologické ukládání CO2?
 • Budil, Petr - Steinová, Marika: Current Catalogue of figured types and specimens in the Paleontological collections of the Czech Geological Survey
 • Petáková, Zdeňka: České prezidentky
 • Hanžl, Pavel a kol.: Explanatory notes to the Geological Base Map of the Czech Republic at 1 : 25 000 scale
 • Kondrová, Lucie: Fascinující krajina Chile očima Lucie Kondrové
 • Habel, Johann Philipp - Jírů, Roman: Hnědouhelný důl arcibiskupského panství Světec 1766
 • Cháb, Jan: Kamenná tvář České republiky
 • Jiránek, Jiří: Kolik je Guayan?
 • Kukal, Z. - Neubertová, H. : Geologická abeceda -tajemství Země v rýmech a obrázcích
 • Kříbek, Bohdan: Mining and the Environment in Africa (CD-ROM)v
 • Výroční zpráva 2010
 • Bernard, Jan H.: Za nerosty čtyřmi světadíly
 • Petránek, Jan: Za tajemstvím kamenů
 • Čech, Stanislav a kol.: Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 14-343 Svitavy
 • Zelenka, Přemysl a kol.: Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 13-322 Kolín
 • Štědrá, Veronika a kol.: Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora
 • Čech, Stanislav a kol.: Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 24-122 Brněnec
Ediční plán na rok 2012
 • Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011
 • Bulletin of Geosciences – ročník 87/2012, čísla 1–4
 • Kadlecová: SGV - Hydrogeologie
 • Krásný: Podzemní vody České republiky - regionální geologie prostých a minerálních vod
 • Pešek, Sivek: Uhlonosné pánve a ložiska uhlí České republiky
 • Pešek: Ložiska hnědého uhlí na území České republiky
 • Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s vysvětlivkami – listy: Rakovník, Lány, Panoší Újezd a Hudlice
 • Pošmourný: Geologie CHKO
 • Petránek: Geologická encyklopedie
 • Dudíková: Český přírodní kámen na historických památkách
 • Gurtlerová: Skalní města ČR
 • Majer: Atlas povrchových vod ČR
 • Evidence zásob nerostných surovin
 • Katalog přírůstků v ASGI
  Kontakt: M. Hrdlovicsová, tel: 234 742 209
 • Bilance zásob výhradních ložisek nerostů ČR k ...
  Kontakt: RNDr. J. Novák, tel.: 234 742 133
 • Surovinové zdroje ČR
  Kontakt: RNDr. I. Sitenský, tel.: 234 742 137

Kontakt k objednání:
Internetový obchod
Objednávky a přímý prodej:
Česká geologická služba, vydavatelství, Klárov 3, 118 21 Praha 1, tel.: 257 089 427, e-mail:obchod@geology.cz

Zpátky na obsah

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
143 00 Praha 4-Komořany

Nakladatelství ČHMÚ

Vyšlo v roce 2011
  Seriálové publikace
 • Výroční zpráva Českého hydrometeorologického ústavu v roce 2011. 56 s. 750 výt. ISBN 978-80-86690-88-9
 • Hydrologická ročenka České republiky 2010. 206 s. + CD ROM. 500 výt. ISBN 978-80-86690-95-7
 • Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2009. 256 s. + CD ROM. 200 výt. ISBN 978-80-86690-92-6
 • Volná, V.: Znečištění ovzduší v oblasti Moravskoslezských Beskyd 1970-2009. Sborník prací ČHMÚ, sv.56. 70 s. + CD. 200 výt. ISBN 978-80-86690-82-7
  Mimo ediční řady
 • Středová, H.-Rožnovský, J.-Litschmann, T.: Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí. (Sborník příspěvků z vědecké konference, Skalní mlýn 2.- 4. 2. 2011).58 s. 110 výt. ISBN 978-8086690-87-2
 • Středová, H. et al.: Mikroklima a mezoklima měst, mikroklima porostů. 102 s. 300 výt. ISBN 978-80-86690-90-2
 • Early warming for flash floods. Workshop Proceedings International Workshop,November 1 to 2, 2010. 94 s. 200 výt. ISBN 978-80-86690-91-9
 • Čekal, R. et al.: Průvodce informacemi pro povoďnové orgány. 32 s. 3000 výt. ISBN 978-80-86690-93-3
 • Meteorologie ve vzdělávání a v mediích. (Sborník abstraktů z konference ČMeS, Červenohorské sedlo 19. a 20. září 2011). 32 s. 120 výt. ISBN 978-80-86690-94-0
Ediční plán na rok 2012
  Periodika
 • Meteorologické zprávy
  Sborníky prací
 • Lipina , P. et al.: Fenologické charakteristiky lesních dřevin, bylin a živočichů v lužních lesích Moravy za období 1951-2010
 • Hájková, L.-Nekovář, J.- Kohut, M.: Fenologie bylin v Česku za období 1991-2010
 • Rožnovský, J.-Pokladníková, H.- Fukalová, P. – Středa, T. – Štěpánek, P.: Agroklimatické hodnocení teplotních extrémů za období 1961-2010
 • Vaníček, K.-Metelka, L.-Skřivánková, P.-Staněk, M.: Dlouhodobé změny ozonu na území ČR
 • Tolasz, R..- Kliegrová, S.-Metelka, L.-Stříž, M.: Databáze průměrné měsíční teploty ČHMÚ a CRU
 • Pretel, J. et al.: Klimatická změna a její dopady na území ČR
  Edice Práce a studie
 • Kohut, M.- Knozova, G.-Rožnovský, J.: Výpar na území ČR měřený výparoměrem GGI 3000
 • Lipina, P.-Řepka, M.: Digitalizace historických a současných klimatologických dat ze stanic na severní Moravě a ve Slezsku
 • Rožnovský, J.-Kohut,M.: Dynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
 • Rožnovský, J.-Středová, H.-Středa, T.: Teplotní režim půdy jižní Moravy
 • Štěpánek, P.: Analýza kolísání teploty vzduchu na území ČR v období přístrojových pozorování
  Mimo ediční řady
 • Rožnovský, J.: Metody výpočtu evaporace a evapotranspirace
 • Elleder, L.: Rekonstrukce řady kulminačních průtoků na Vltavě v Praze s pomocí metod historické hydrologie
 • Rožnovský, J.: Vláhové poměry krajiny (sborník z konference)
 • Čekal, R.: Informace pro vodohospodáře: pravděpodobnostní předpovědi
 • Kubát, J.: Vyhodnocení povodní z května a srpna 2010 v Česku
 • Nástěnný kalendář ČHMÚ 2013
 • Roubal, Z.: 50 let pobočky ČHMÚ Plzeň
 • Elleder, L.: Historický sborník: povodně a hydrologická služba
 • Macoun, J.: Vývoj znečištění ovzduší v České republice. (Zhodnocení vývoje znečištění od poslední dekády minulého století do současnosti)
 • Štěpánek, P. - Zahradníček, P. - Brázdil, R. – Tolasz, R.: Metodologie kontroly a homogenizace časových řad v klimatologii
 • Hostýnek, J.: 100 let měření a pozorování klimatologické stanice Klatovy
 • Výročí významných novodobých povodní. (předběžný název) Sborník ČMeS
 • Katalog výstavy ČHMÚ - CD
  Seriálové publikace
 • Výroční zpráva ČHMÚ 2011
 • Hydrologická ročenka České republiky 2011
 • Znečištění ovzduší na území České republiky. Grafická ročenka 2011

Kontakt na redakci:
Český hydrometeorologický ústav, SIS, Hana Stehlíková, tel.: 244 032 722, 244 032 725, hanka.stehlikova@chmi.cz
Kontakt k objednání:
Český hydrometeorologický ústav, SIS, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4-Komořany
Iva Sieglerová, tel.: 244 032 754, 244 032 721, E-mail: iva.sieglerova@chmi.cz

Zpátky na obsah

Ministerstvo životního prostředí - knihovna
Vršovická 65
Praha 10

Ediční činnost knihovny
  Tituly vydávané Referenčním informačním střediskem v rámci edice EKO VIS
 • EKO VIS MŽP - Informační zpravodaj s rubrikami: Studie a souborné informace, Informace z EU/ES, Ekologický monitor, Přehled odborných akcí v oblasti životního prostředí a další aktuální zprávy přinášejí řadu odborných informací o problematice životního prostředí. Významná je rovněž orientace na informace z Evropské unie. Vychází 6x ročně.

 • Průvodce po veřejných knihovnických a informačních službách organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací - poskytuje informace o činnosti jednotlivých středisek veřejných informačních služeb resortu MŽP a spolupracujících organizacích, adresář, informace o službách, přehled zpracovávaných databází a výběr z ediční činnosti. Aktuální informace jsou zveřejňovány v EKO VIS MŽP.

 • Přírůstky databáze RESERS Anotované záznamy článků z tuzemských i zahraničních periodik z oblasti odpadového hospodářství a příbuzných oblastí. V elektronické podobě jsou Přírůstky rozesílány e-mailem.Vychází 10x ročně. Vyhledávání v databázi RESERS.

 • Rubrika Spektrum v měsíčníku Odpadové fórum. Anotace vybraných článků z odborných zahraničních časopisů z oblasti odpadového hospodářství. Vychází 11x ročně.

 • Seznam periodik objednaných do odborné knihovny RIS MŽP v roce ... Seznam obsahuje všechna periodika objednaná do fondu odborné knihovny RIS MŽP v daném roce včetně URL adres.Vychází 1x ročně.

 • Seznam periodik objednaných knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce ... Seznam obsahuje periodika objednaná do fondů knihoven a IS resortu MŽP a spolupracujících organizací v daném roce včetně URL adres. Vychází 1x ročně.

Kontakt k objednání:
Ministerstvo životního prostředí ČR, Milada Křížová, Vršovická 65,100 10 Praha 10, tel.: 26712 2303, fax: 267 311 381
Kontakt na redakci:
Mgr. Jaroslava Kotrčová, tel.: 26712 2531, fax: 267 311 381

Zpátky na obsah

Správa jeskyní České republiky
Květnové náměstí 3
252 43 Průhonice

Publikace SJ ČR

Ediční činnost v roce 2011
 • Ročenka Zpřístupněné jeskyně 2010 – tištěná i elektronická forma
 • Výpustek - bájná jeskyně u Křtin v edici Acta Speleologica
 • Brožura Die Punkva Höhlen
 • Anglické překlady do třinácti brožur o jeskyních
 • Spolupráce na informačních tabulích (Vlastivědné muzeum Olomouc, Proměny areálu Mladečských jeskyní, zvukové panely firmy Daruma v Brně)
 • Propagační materiály (plakáty, CD Javoříčské jeskyně, Kapesní lentikulární kalendáříky)
 • Nástěnný kalendář 2012
Ediční plán na rok 2012
 • Ročenka 2011 – tištěná i elektronická verze
 • Sborník ke 100. výročí objevení Zbrašovských aragonitových jeskyní v r. 2013
 • Zpřístupněné jeskyně ČR na CD ROM
 • Svazek 4/2012 – edice Acta speleologova
 • Brožura Kateřinská jeskyně v polském jazyce
 • Propagační materiály (Kalendáře 2013, nástěnný a kapesní, hotelové letáky, trojdílné letáky, plakáty, sběratelské pamětní mince)

Zpátky na obsah

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Květnové nám. 391
252 43 Průhonice

Publikační činnost

Vyšlo v roce 2011
  Periodika
 • Acta Pruhoniciana 97
 • Acta Pruhoniciana 98
 • Acta Pruhoniciana 99
  Seriálové publikace
 • Ročenka 2010. VÚKOZ Průhonice (pouze v elektronické podobě )
  Mimo ediční řady
 • Baroš, A., Martinek, J.: Trvalkové výsadby s vyšším stupněm autoregulace a extenzivní údržbou. Plánování, zakládání, údržba, doporučené směsi. Certifikovaná metodika
 • Černý, K. a kol.: Phytophthora spp. in forest and ornamental woody plants in the Czech Republic
 • Businský, R., Velebil, J.: Borovice v České republice
 • Mackovčin P. et al.: Změny využívání krajiny České republiky. Soubor map v měřítku 1 : 200 000
 • Jiránek, J., Kajan, M., Černý, Z.: Biomasa jako energetický zdroj v kraji Vysočina
 • Knápek, J., Kajan, M., Černý, Z.: Ekonomické aspekty využívání obnovitelných zdrojů energie v kraji Vysočina
 • Vávrová, K., Knápek, J.: Ekonomika cíleného pěstování energetických plodin v kraji Vysočina
 • Weger, J., Strašil, Z., Bubeník, J.: Možnosti pěstování biomasy v kraji Vysočina
 • Vávrová, K., Gallo, P.: Analýza potenciálu biomasy v kraji Vysočina
 • Vávrová, K., Gallo, P.: Výnosové mapy zdrojů biomasy pro energetické využití v kraji Vysočina
 • Vávrová, K., Gallo, P.: Mapy ekonomického potenciálu biomasy pro energetické užití v kraji Vysočina
Ediční plán na rok 2012
  Periodika
 • Acta Pruhoniciana 100
 • Acta Pruhoniciana 101
 • Acta Pruhoniciana 102
  Seriálové publikace
 • Ročenka 2011. VÚKOZ Průhonice (pouze v elektronické podobě )

Kontakt:
Ing. Jana Dostálková, knihovna, tel.:296 528 334, fax:267 750 440
Kontakt k objednání:
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, knihovna, Eva Obdržálková, Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice, tel.: 296 528 335, fax: 267 750 440

Zpátky na obsah

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.
Podbabská 30
160 00 Praha 6

Ediční činnost VÚV TGM, v.v.i.

Vyšlo v roce 2011
  Mimo ediční řady
 • Floods, droughts and prediction uncertainties / Šárka D. Blažková et al. -- 1st ed. -- Prague : T. G. Masaryk Water Research Institute, public research institution, 2011. -- 124 s. ISBN 978-80-87402-13-9
 • · XVII. konzultační dny pro pracovníky vodohospodářských radiologických laboratoří : 21.-24.9.2010 Trosky / editorka Diana Marešová. -- Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., 2011. -- 94 s. ISBN 978-80-87402-10-8
Ediční plán na rok 2012
 • Kašpárek, L. a kol. Možnosti zmírnění dopadů klimatické změny na hydrologický režim v povodí Rakovnického potoka
 • Martínková, M. a kol. Dispečerská simulace řízení povodně: nástroj pro integrovanou strategii protipovodňové ochrany
 • Hudcová, H. Vliv těžby a zpracování uranových rud na kontaminaci hydrosféry v povodí Svratky
 • Kult, A. Vodní právo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do roku 1918
 • Kult, A. Dějiny vodního práva na území České republiky – I.
 • Kult, A. Dějiny vodního práva na území České republiky – II.
 • Kult, A. Vymezení vlastnických vztahů k povrchové a podzemní vodě v českém, německém, rakouském a starém římském vodním právu
 • Rozkošný, M., Hudcová, H. a kol. Vodní ekosystémy v povodí řek Moravy a Dyje
 • Rozkošný, M. a kol. Hodnocení účinnosti vegetačních kořenových čistíren a návrhy zlepšení jejich funkce
 • Gabriel, P. a kol. Hydraulický výzkum nové koncepce plavebního stupně Děčín

Kontakt:
Ing. Naďa Wannerová, tel.: 220 197 206, fax: 233 333 804

Zpátky na obsah

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Ústřední knihovna
M. D. Rettigové 4
116 39 Praha 1


Tituly vydávané ÚK PedF
 • Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok ...,
  Anotovaná výběrová bibliografie obsahuje záznamy z tuzemských a zahraničních periodik se zaměřením na problematiku životního prostředí. Zvláštní pozornost je věnována především environmentálnímu vzdělávání a výchově (excerpovány jsou články týkající se teoretických otázek environmentálního vzdělávání a výchovy, metodických návodů, výukových prostředků a aktivit, které nabízejí různé instituce školní i mimoškolní), dále problematice ekologie člověka, environmentálnímu zdraví, udržitelnému rozvoji či výchově k udržitelnému způsobu života, členství ČR v Evropské uni v souvislosti se stavem životního prostředí. Uspořádání a vyhledávání informací v bibliografii usnadňuje „Třídění bibliografických záznamů“, které plní též funkci obsahu, dále rejstříky - kódů odkazů a kódů využití záznamů, klíčových slov a autorů. Každý záznam je skupinou kódů doporučen pro využití v oblasti environmentálního vzdělávání a výchovy.

  Bibliografie je výstupem z databáze ENVIR [UK-PedF] - Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta – teorie a praxe, rukopis v souboru Adobe Acrobat (pdf) je zpracován za finanční podpory RIS MŽP a je uživatelské veřejnosti přístupný na adrese: http://195.113.37.40/zivotni_prostredi.htm.

Kontakt k objednání:
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Ústřední knihovna, Mgr. Alena Skokanová, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, tel.: 221 900 149

Zpátky na obsah