Rozšíření správních aktů, které jsou nahrazovány integrovaným povolením

01.01.2017 vstoupila v účinnost novela zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších - zákon č. 369/2016 Sb. Novelou bylo zahrnuto mezi správní akty podle zákona o ochraně ovzduší, nahrazované integrovaným povolením, i závazné stanovisko k provedení a užívání stavby podle § 11 odst. 3 uvedeného zákona.

Aktuální textace § 40 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší je následující:

Závazné stanovisko podle § 11 odst. 2 písm. c), povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) a závazné stanovisko k provedení a užívání stavby podle § 11 odst. 3 se nevydá podle tohoto zákona, pokud je jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle jiného právního předpisu. Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena.