IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištěníIntegrovaná prevence a omezování znečištění (z angl. Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC) je pokročilým způsobem regulace vybraných průmyslových a zemědělských činností při dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku.

Cílem IPPC je předcházet vzniku znečištění, případně omezování jeho vzniku, pomocí volby vhodných výrobních postupů a technologií. Zároveň by mělo docházet k úspoře nákladů za spotřebované suroviny, energie a koncové technologie. IPPC překonává princip složkového přístupu, který často vedl pouze k přenosu znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé.

Vyššího stupně ochrany životního prostředí je dosahováno použitím tzv. nejlepších dostupných technik (z angl. Best Available Techniques - BAT), které představují výrobní postupy nejvíce šetrné k životnímu prostředí, které jsou aplikovatelné za standardních technických a ekonomických podmínek. Souhrn evropských nejlepších dostupných technik je uveden v referenčních dokumentech o BAT (z angl. Reference Document on Best Available Techniques - BREF), které připravuje Evropská komise ve spolupráci s průmyslem, nevládními organizacemi a členskými státy.

Integrovaný přístup k ochraně životního prostředí je zakotven v legislativě Evropské unie směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích. Evropské předpisy jsou do českého právního řádu transponovány zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 1 tohoto zákona jsou vymezeny příslušné kategorie jednotlivých průmyslových činností, pro jejichž provoz je nutné integrované povolení. Vzory žádosti o integrované povolení a dalších důležitých dokumentů pro provozovatele obsahuje vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

Proces IPPC se na národní úrovni sestává ze dvou vzájemně provázaných elementů. Jedná se o povolování zařízení, kde probíhá příslušná průmyslová činnost (návazně pak kontrola těchto zařízení a změny povolení) a také zapojení národních orgánů, provozovatelů, vysokých škol, výzkumných institucí, průmyslových a nevládních environmentálních organizací a spolků do tvorby a revize BREF na evropské úrovni.

Povolovacím orgánem je pro převážnou většinu zařízení místě příslušný krajský úřad (nebo Magistrát Hlavního města Prahy). V případě zařízení s významným negativním přeshraničním vlivem je povolujícím orgánem Ministerstvo životního prostředí, které je zároveň odvolacím, metodickým i ústředním orgánem pro tuto agendu.

Národní participaci na tvorbě a revizi BREF mají rozdělenu podle jednotlivých průmyslových činností Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zemědělství. Ministerstvo průmyslu a obchodu navíc zajišťuje zveřejňování a informační podporu v oblasti BAT a BREF.Na této stránce jsou dostupné podrobné informace ke konkrétnímu zařízení či metodické dokumenty týkající se povolování a související agendy. Pokud máte zájem o informace k problematice BAT a BREF (včetně stavu revize a národních aktivit v této oblasti) a související agendě, pokračujte na portál www.IPPC.czAktuality MŽP z oblasti integrované prevence


  03/31/2017  Doplněk metodiky k problematice odpadních vod - závěry o BAT pro společné systémy čištění odpadních vod  Doplněk metodiky k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Konkrétně je zde řešena aplikace závěrů o BAT pro společné systémy čištění odpadních vod a odpadních plynů a nakládání s nimi v odvětví chemického průmyslu
  02/22/2017  Závěry o BAT pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat  Dne 21.2.2017 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 15. února 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat.
  02/20/2017  Indikativní harmonogram přezkumů integrovaných povolení, BREF a závěrů o BAT  Pro snadnější orientaci povolujících úřadů a provozovatelů v jejich povinnostech byl zpracován dokument s údaji k přezkumům integrovaných povolení a revizí referenčních dokumentů o BAT (BREF) a závěrů o BAT, který doplňuje dříve zveřejněnou metodiku k tzv. výjimkám z BAT. Tato verze je aktualizací zohledňující skutečný stav, provozovatele zařízení a také průběžný vývoj na evropské úrovni.
  02/20/2017  Dokumenty k BAT zpracované UNEP v rámci Minamatské úmluvy o rtuti  UNEP zpracovává v rámci svých aktivit k Minamatské úmluvy o rtuti dokumenty týkající se problematiky BAT. Aktuálně byl zpracován dokument pro slévání neželezných kovů.
  01/24/2017  Aktualizovaný seznam správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením  V návazosti na nedávné legislativní změny ve složkových předpisech Ministerstvo životního prostředí zpracovalo aktualizovaný seznam správních aktů nahrazovaných integrovaných povolení. Seznam je platný k datu 01.01.2017.
  01/09/2017  Oprava prováděcího rozhodnutí - Závěry o BAT pro výrobu buničiny, papíru a lepenky  Dne 06.01.2017 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2014/687/EU ze dne 26. září 2014, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro výrobu buničiny, papíru a lepenky.
  01/06/2017  Rozšíření správních aktů, které jsou nahrazovány integrovaným povolením  01.01.2017 vstoupila v účinnost novela zákona o ochraně ovzduší. Novelou bylo zahrnuto mezi správní akty podle zákona o ochraně ovzduší, nahrazované integrovaným povolením, i závazné stanovisko k provedení a užívání stavby podle § 11 odst. 3 uvedeného zákona.
  12/08/2016  Vyřazování energetických zařízení z přechodného národního plánu  Postup při vyřazování zařízení z přechodných mechanismů podle § 38 nebo § 39 zákona o ochraně ovzduší - týká se i situace, kdy je nahrazeno procesem podle zákona o integrované prevenci
  11/25/2016  Doplněk metodiky k problematice odpadních vod - výroba oxidu titaničitého  Doplněk metodiky k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Konkrétně je zde řešen zvláštní případ, jak stanovovat emisní limity v případě výroby oxidu titaničitého.
  11/10/2016  Pozvánka na XVII. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách   Letošní XVII. zasedání Fóra, se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu 2016 v budově Ministerstva průmyslu a obchodu (Na Františku 32, 110 15 Praha 1).
  09/01/2016  Aktualizace metodického dokumentu k problematice základní zprávy a souvisejícího podkladu  Vzhledem ke změnám legislativních předpisů a metodických pokynů, na které se odkazuje Metodický dokument k problematice základní zprávy, bylo nutné provést jeho aktualizaci. Plné aktualizované znění bylo zveřejněno ve Věstníku Ministerstva životního prostředí, ročník XXVI - červenec - srpen 2016 - ČÁSTKA 6. Aktualizován byl rovněž související pracovní podklad.


Informační systém integrované prevence

Informační systém integrované prevence je celostátní informační systém veřejné správy, který spravuje Ministerstvo životního prostředí, a je součástí jednotného informačního systému životního prostředí. Informační systém integrované prevence slouží k zajištění veškerých povinností vztahujících se ke zveřejňování informací a přístupu veřejnosti k informacím podle zákona o integrované prevenci (zejména stručné shrnutí žádosti, hodnocení nejlepších dostupných technik a vlastní rozhodnutí - integrované povolení). Systém umožňuje získat veřejnosti co nejširší přehled o jednotlivých povolovacích procesech a případně se zůčastnit řízení a/nebo zaslat své připomínky. Systém je také funkčním archívem zveřejňovaných dokumentů k povolovacím řízením i dalších informací o integrované prevenci.