Znečištění ovzduší z dopravy

Zdroje emitující do ovzduší znečišťující látky jsou celostátně sledovány v rámci tzv. Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (dále jen REZZO). Správou databáze REZZO za celou Českou republiku je pověřen Český hydrometeorologický ústav (dále jen ČHMÚ). Jednotlivé dílčí databáze REZZO 1-4, které slouží k archivaci a prezentaci údajů o stacionárních a mobilních zdrojích znečišťování ovzduší, tvoří součást Informačního systému kvality ovzduší (ISKO).

Bilance mobilních zdrojů znečišťování ovzduší (tzv. REZZO 4) zahrnuje emise ze silniční, železniční, letecké a vodní dopravy a dále emise z nesilničních zdrojů (zemědělské, lesní a stavební stroje, vozidla armády, apod.). Výpočet emisí z dopravy zajišťuje dle vlastní metodiky CDV Brno. Více informací o emisích z dopravy v jednotlivých letech a o metodice výpočtu emisí z dopravy je možné nalézt na internetové stránce Českého hydrometeorologického ústavu.

V rámci imisního monitoringu jsou rovněž provozovány specializované stanice, označené jako dopravní „hot spot“, které jsou orientované výhradně na informace o kvalitě ovzduší v lokalitách, které jsou dopravou významně zatíženy. Tyto lokality splňují kritéria umístnění odběrových zařízení zaměřených na dopravu dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Detailnější informace o měřících lokalitách, kde se měří znečištění ovzduší, včetně umístěných hot spot stanic v jednotlivých krajích, jsou dostupné na internetové stránce Českého hydrometeorologického ústavu.

Na zacatek stranky

Kalendář akcí

Akce MŽP a resortních organizací

16.09.2014 - 22.09.2014 - Evropský týden mobility 2014


Akce zaštítěné MŽP

07.05.2014 - 31.12.2014 - Projekt EMISE

20.09.2014 - 21.10.2014 - Anketa STROM ROKU


Moje magické místo - BanerEkofilm - Baner
Environmentální Helpdeskp - Baner

Předcházení vzniku odpadů - konference - Baner

Nová zelená úsporám - kalkulačka

Operační program Životní prostředí - Baner
Svět geologie - Baner


Multimediální ročenka životního prostředí - Baner