Změna klimatu

Změna klimatu je v současnosti jedním z nejzávažnějších a nejvíce diskutovaných globálních ekologických problémů. Její příčinou je s největší pravděpodobností zesilování skleníkového efektu atmosféry. Základní princip skleníkového efektu spočívá v tom, že skleníkové plyny k zemskému povrchu propouští krátkovlnné sluneční záření, kdežto dlouhovlnné tepelné záření Země dokáží absorbovat a zpětně vyzářit, díky čemuž je ohřívána spodní vrstva atmosféry a zemský povrch. Tento jev se vytvářel postupně společně se zemskou atmosférou a bez jeho působení by průměrná teplota na zemském povrchu klesla na -18 °C.

Již několik desítek let je přirozený skleníkový efekt zesilován pravděpodobně v důsledku lidské činnosti a nadměrného zvyšování antropogenních emisí skleníkových plynů. Základními antropogenními skleníkovými plyny jsou oxid uhličitý (CO2), metan (CH4), oxid dusný (N2O), částečně a zcela fluorované uhlovodíky (HFC, PFC), fluorid sírový (SF6) a fluorid dusitý (NF3). Protože každý ze skleníkových plynů má jinou schopnost klima ovlivňovat, pro každý skleníkový plyn existuje tzv. potenciál globálního ohřevu a pro možnosti srovnání se obsah skleníkových plynů uvádí v hodnotě CO2 ekvivalentní (CO2 ekv).

Míra významu vlivu člověka na změnu klimatu je předmětem sporů, i když současné vědecké poznatky dokazují, že lidská činnost (produkce skleníkových plynů) klimatický systém Země ovlivňuje. Změnou klimatu je ohroženo fungování všech krajinných složek včetně lidské společnosti. Pochopit a předpovědět její vývoj a dopady, je vzhledem ke komplikovaným zpětným vazbám v celém klimatickém systému značně náročné. Pro tento účel jsou vyvíjeny složité předpovědní klimatické modely, které se zaměřují na prognózu možných klimatických změn. Abychom předešli pravděpodobným negativním dopadům změny klimatu, je potřeba se zaměřit na efektivní snižování emisí skleníkových plynů (redukce, respektive mitigace) a zároveň se těmto dopadům postupně přizpůsobovat (adaptace).

Česká republika také podporuje vědu a výzkum v oblasti změny klimatu a jejích negativních dopadů. Ministerstvo životního prostředí v letech 2007 – 2011 financovalo 2 individuální projekty. V rámci projektu SP/1A6/151/07 (PDF, 133 kB ) (anglický překlad (PDF, 145 kB )) bylo sledováno několik malých experimentálních povodí v horských oblastech (síť GEOMON) a výzkum se zaměřil na hydrologické aspekty retence vody a odhad vlivu změny klimatu na hydrologickou bilanci v monitorovaných oblastech. Jedním z jejích hlavních cílů bylo simulovat změny v odtoku, analyzovat povodňovou vlnu v celém povodí a následně definovat vhodná adaptační opatření. Projekt SP/1A6/108/07 (PDF, 178 kB ) (anglický překlad (PDF, 198 kB )) byl zaměřen zejména na zpřesnění a aktualizaci scénářů vývoje klimatu na celém území ČR. Cílem bylo mimo jiné odhadnout a zhodnotit dopady změny klimatu na Českou republiku, a to zejména v sektorech vodní hospodářství, zemědělství a lesnictví a navrhnout vybrané typy adaptačních opatření v těchto oblastech.