Odstraňování starých ekologických zátěží způsobených Sovětskou armádou

V únoru 1990 byla podepsána dohoda o odchodu sovětských vojsk a byla zřízena funkce vládního zmocněnce pro záležitosti odchodu sovětských vojsk z území ČSFR. Poslední vlak se sovětskými vojáky a vojenskou technikou vyjel z Milovic v červnu 1991.

V září 1991 vláda ČSFR rozhodla usnesením č. 577/1991 o zřízení Úřadu pro řešení důsledků pobytu sovětských vojsk na území ČSFR. Do působnosti tohoto úřadu patřily činnosti jako hydrogeologický průzkum a sanační práce, demolice havarijních objektů, náhrada škod fyzickým a právnickým osobám, převzetí objektů a finančních prostředků od sovětské strany apod. V témž roce však Úřadem byla přijata nulová varianta ve vyrovnání pohledávek a závazků se sovětskou stranou, čímž odpadl finanční zdroj prostředků na sanace ze sovětské strany. V listopadu 1992 zmíněný Úřad ukončil v souvislosti s ukončením federace České a Slovenské republiky svoji činnost a agenda sanací lokalit, kde pobývala Sovětská armáda, byla předána Ministerstvu životního prostředí. Převod činností a kompetencí souvisejících se sanacemi potvrdilo usnesení vlády ČR č. 2 ze dne 6. ledna 1993, přičemž zabezpečení sanačních prací v lokalitách v působnosti České armády bylo ponecháno v kompetenci Ministerstva obrany.

Sanace bývalých základen po Sovětské armádě je financována ze státního rozpočtu z kapitoly 315, program odstraňování škod po Sovětské armádě.

Prostředky z rozpočtu MŽP na jednotlivé roky na financování nápravy ekologických škod po Sovětské armádě jsou poskytovány na základě „Zásad pro poskytování prostředků z rozpočtu Ministerstva životního prostředí na financování nápravy ekologických škod po bývalé Sovětské armádě“, jež jsou aktualizovány dle potřeb MŽP, nálezu NKÚ, apod. Dle bodu č. 9.3 „Zásad“ je jedenkrát za rok, v prvním čtvrtletí následujícího roku, porada vedení MŽP informována o postupu sanace lokalit po Sovětské armádě.

OEREŠ, oddělení sanace řídí celý proces posuzování a nápravu starých ekologických škod na lokalitách opuštěných Sovětskou armádou na území ČR. Zadává veřejné zakázky na analýzu rizik jednotlivých lokalit, na zhotovitele sanačních prací a zhotovitele supervize.
Zabezpečuje uzavírání smluv s dodavateli sanačních a supervizních prací, resp. jejich dodatků na jednotlivé roky. Před uvolněním finančních prostředků z rozpočtu MŽP kontroluje správnost předkládaných faktur. V případě potřeby zajišťuje kontrolu poskytnutých finančních prostředků na sanaci škod po Sovětské armádě u jejich příjemců.
Nejméně jedenkrát za dva měsíce OEREŠ svolává na jednotlivých lokalitách kontrolní dny, vyjadřuje se k etapovým a ročním zprávám a závěrečným zprávám o provedené sanaci včetně postsanačního monitoringu.
OEREŠ zabezpečuje spolupráci s ministerstvy, s orgány krajů, městskými úřady a orgány obcí při všech záležitostech, které se týkají nápravy ekologických škod na horninovém prostředí a podzemních vodách způsobených pobytem bývalé Sovětské armády v ČR.

Sovětská armáda využívala na území České republiky dle původního členění 73 různě velkých lokalit, přičemž průzkumem bylo zjištěno, že zhruba u 60 lokalit je rozsah ekologických škod významný. V rámci realizované zakázky Pasportizace lokalit po SA, 2008/2009 byla provedena optimalizace členění lokalit po SA na území ČR a tyto byly nově rozděleny na celkový počet 114, přičemž v důsledku činnosti SA na území ČR je evidováno celkem 155 kontaminovaných míst. Cílem tohoto úkolu bylo zjistit aktuální stav všech lokalit, prověřit postup jejich sanace a stanovit priority pro odstraňování starých ekologických zátěží z těchto lokalit pro nejbližší období. Vzhledem k tomu, že naplňování výše uvedeného usnesení vlády se pomalu blíží ke konci, je nezbytné zajistit, aby byly pokud možno odstraněny všechny staré ekologické zátěže způsobené pobytem Sovětských vojsk. Hlavní ekologickou zátěží v bývalých vojenských lokalitách je znečištění podzemních vod. Prioritními kontaminanty jsou ropné uhlovodíky, chlorované uhlovodíky, ale také polychlorované bifenyly, těžké kovy a další toxické látky.

Od r. 1991 byly sanační práce postupně zahájeny v nejvíce postižených lokalitách, takže k dnešnímu datu na většině lokalit již nezbytná sanace proběhla.

Od začátku sanačních prací v r. 1991 bylo do konce r. 2013 vyčerpáno 1 456 mil. Kč. Předpokládalo se, že budou sanační práce ukončeny v roce 2016 a celkem bude ještě potřeba cca 142 mil. Kč. V průběhu minulých let však docházelo k postupnému krácení finančních prostředků a tudíž na roky 2013 – 2016 bylo vyčleněno pouze 40 mil. Kč, tím došlo k redukci prací. V roce 2014 bude probíhat likvidace vrtů a monitoring na vybraných lokalitách.

V roce 2013 jsou nápravná opatření realizována ještě např. na lokalitách Všejany, Kuřívody, Olomouc-Neředín, na dalších lokalitách probíhá monitoring a revize vrtů – to jsou například lokality Hradčany a Luštěnice.

Podrobné informace o lokalitách (včetně GIS) řešených v rámci tohoto úkolu (SA) jsou zveřejněny v databázi SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst).