Zasedání Rady pro životní prostředí 26. října 2015

Ministři životního prostředí států EU dne 26.10.2015 v Lucemburku projednali nový návrh reformy evropského systému obchodování s emisními povolenkami. Návrh revize směrnice o EU ETS, který Evropská komise představila letos v červenci, zohledňuje cíle snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030, které si EU stanovila v říjnu 2014. Česká republika návrh revize systému EU ETS vítá, bude však vyžadovat další intenzivní diskusi, při níž bude nutné vzít v potaz zkušenosti s fungováním systému v předchozích letech, držet se osvědčených postupů, ale také se poučit z dřívějších nedostatků.

Česká republika jako země aktuálně předsedající Visegrádské skupině ministry životního prostředí také informovala o společných pozicích a prioritách zemí skupiny V4 spolu s Bulharskem a Rumunskem k návrhu zmíněné revize.

Dalším bodem jednání ministrů osmadvacítky bylo ozelenění evropského semestru, tedy roční cyklus koordinace hospodářských politik členských zemí a problematika odstraňování dotací škodlivých pro životní prostředí. V této debatě se většina zástupců členských zemí EU shodla, že při jejich odstraňování je třeba zajistit, aby ekonomický růst, podpora zaměstnanosti a zlepšení konkurenceschopnosti neměly negativní dopady na životní prostředí.

Ministři životního prostředí také projednávali naplňování Agendy udržitelného rozvoje do roku 2030 v návaznosti na nedávné schválení Cílů udržitelného rozvoje na zářijovém summitu OSN. Agenda udržitelného rozvoje představuje doposud nejambicióznější a nejkomplexnější soubor hlavních zásad rozvoje, který mají státy do své legislativy začlenit do r. 2030. Pro ČR je nejdůležitější promítnout Cíle udržitelného rozvoje na evropské úrovni do sektorových politik tak, aby byly sladěny všechny 3 pilíře udržitelnosti (ekonomický, sociální a rozměr životního prostředí). Česká republika proto uvítala důraz kladený na provázanost politik právě v souvislosti s přijetím nové ambiciózní agendy. Česká republika je přesvědčena, že jednou z příležitostí je oblast dálkového pozorování Země v evropském programu COPERNICUS. EU by měla také v kontextu udržitelného rozvoje zajistit, aby její politiky negativně neovlivňovaly oblasti mimo její území.