Národní program Životní prostředí - Výzva č. 11/2016

Výzva č. 11/2016 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: "Domovní čistírny odpadních vod"

Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Podporované aktivity:

Výzva je zaměřena na podporu realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 za den. Počet EO napojených na ČOV se vypočítá z bilance přítoku do ČOV v ukazateli BSK5 v kg za kalendářní rok vydělený koeficientem 18,7. Jedná se o osoby trvale žijící v řešeném území a osoby využívající budovy ve vlastnictví obce, které neslouží k dosahování zisku. pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za účelem dosahování zisku, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

Oprávnění příjemci podpory:
O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat následující subjekty:
  • Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění;
  • Dobrovolné svazky obcí dle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění;
  • Dobrovolné svazky obcí dle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění;
  • Spolky vzniklé za použití § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, které nesmí být založeny za účelem podnikání, a jejichž hlavní činnosti jsou v souladu s podporovanými aktivitami Výzvy (např.: provozování vodovodů a kanalizací, čištění a odkanalizování odpadních vod, apod.).

Alokace: 100 mil. Kč.

Stáhněte si...