Výzkum, vývoj a inovace

Ministerstvo životního prostředí podporuje výzkum a vývoj (VaV) v oblasti životního prostředí formou účelové podpory na projekty VaV a formou institucionální podpory výzkumným záměrům. Hlavním cílem podpory VaV ze strany MŽP je zabezpečit ochranu životního prostředí prostřednictvím udržitelného využívání zdrojů, přičemž hlavním předpokladem je zkvalitňování znalostí o vzájemném působení živé a neživé přírody a lidských činností především na území ČR. Důraz je kladen na předvídání klimatických a ekologických změn, na nástroje a technologie ke sledování, prevenci a zmírňování environmentálních tlaků a rizik (včetně zdravotních rizik), stejně tak i na ochranu přirozeného a umělého životního prostředí, které navazují na 6. Akční program ES pro životní prostředí „Životní prostředí 2010: Naše budoucnost, naše volba“ a další relevantní politiky EU.

V současnosti probíhá řešení pěti výzkumných záměrů. V oblasti účelové podpory jsou podporovány projekty VaV naplňující cíle programů SM „Životní prostředí a ochrana přírodních zdrojů, SK „VaV pro potřeby státní správy v oblasti životního prostředí“ a SP „Resortní program výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007 – 2013“ (RPV MŽP).

Jako poradní orgán byla na MŽP zřízena Vědecká rada ministra životního prostředí, jejímž posláním je příprava strategických dokumentů, které mají přímou vazbu na výzkum, vývoj a inovace.

V návaznosti na schválenou Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice (Reforma) budou projekty VaV ukončeny nejpozději do konce roku 2011. V souvislosti s postupem realizace Reformy pro roky 2009 a roky následující nebude MŽP vyhlašovat další veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na řešení RPV MŽP.

Na zacatek stranky