5. výroční zasedání GEF (Cancún, Mexiko, 25.-30.5.2014)

5. výroční zasedání Globálního fondu životního (GEF) prostředí bylo v Mexiku ve dnech 25. - 30. května 2014 završeno historickým úspěchem – donoři, včetně ČR, kolektivně přislíbili téměř 4,5 mld. USD určených na rozvojové projekty v oblasti životního prostředí. K tradičním donorům se také připojili svými finančními příspěvky Mexiko a Čína, dosavadní příjemci Projektové spolupráce ze strany GEF. GEF vznikl v roce 1991 jako pilotní program Světové banky pro ochranu životního prostředí a pro prosazování udržitelného rozvoje. Jedná se o jeden z nejdůležitějších a nejlépe hodnocených mechanismů na financování projektů na ochranu životního prostředí. Jejich cílem je příznivé působení na životní prostředí, jeho ochranu a udržitelnost, především v nejvíce zranitelných a rozvojových zemích. Od roku 1991 GEF alokoval již okolo 12,5 mld. USD na více než 3 690 projektů ve více jak 165 zemích.

Podle pravidelného vyhodnocování efektivity vynakládaných prostředků má 70 % projektů financovaných GEF významný dopad na lokální úrovni. Také z tohoto důvodu se ČR, která v minulosti čerpala z prostředků GEF přibližně 14 mil. USD na projekty v oblasti biodiverzity či energetické účinnosti, i nadále aktivně podílí na fungování GEF jako jeden ze dvou donorů z tzv. nových členských států EU. ČR se svým minimálním příspěvkem ve výši cca 5,6 mil. USD, který je započítáván do oficiální rozvojové pomoci ČR, řadí mezi nejmenší, přitom však velmi spolehlivé donory. Na 5. Zasedání byla tato skutečnost náležitě oceněna ze strany výkonné ředitelky GEF Naoko Ishii, která se setkala s vedoucím delegace ČR na zasedání, šéfporadcem ministra životního prostředí Ing. Petrem Kalašem.

„Naoko Ishii ocenila finanční podporu GEF ze strany České Republiky, která se stala z příjemce projektové spolupráce GEF součástí komunity jeho donorů“, dodává P. Kalaš.

Projekty GEF jsou zaměřeny na oblasti jako je např. klimatická změna, biodiverzita nebo nakládání s chemickými látkami a jejich přidanou hodnotou je jak vysoké měřítko spolufinancování z prostředků dotčené země (od r. 1991 téměř 58 mld. USD), tak také prvek inovace, který je vzhledem ke grantové povaze financování enormní. GEF se např. prostřednictvím pilotních projektů zasloužil o celosvětové rozšíření konceptu plateb za ekosystémové služby, ve východní Evropě se projekty financované GEF zasloužily např. o likvidaci zásob nebezpečných látek a pesticidů.

„Příkladů úspěšnosti projektů GEF přímo v místě implementace je hodně. Česká republika se navíc snaží využívat svého postavení v GEF také pro rozšíření možností zapojení českých firem do projektů financovaných GEF a Světovou bankou obecně. 5. Výroční zasedání GEF tak bylo příležitostí jak pro rozšiřování informací o expertním zázemí ČR v oblasti environmentálních technologií, tak také k navazování a prohloubení osobních kontaktů jak s odborným personálem Sektretariátu, tak i se zástupci agentur, které projekty GEF implementují.“, uvedl P. Kalaš.

Jakkoli se tón Výročního zasedáni nesl ve výrazně pozitivním hodnocení činností GEF ze strany jak donorů tak i příjemců, externí audit doporučil vedení GEF řadu opatření k dalšímu zvýšení efektivnosti této organizace.

Výraznou součástí agendy letošního Výročního zasedání GEF bylo i vystoupení předsedy Vědecko-technického Panelu, který dokumentoval negativní environmentální vývojové trendy Planety se zdůrazněním na nutnost urgentních opatření k jejich zmírnění.

(Pro informace o zasedání a přijaté dokumenty viz: http://www.thegef.org/gef/events/Fifth-Assembly)