Vodní politika EU

Na procesu rozhodování EU obecně, zvláště pak na proceduře spolurozhodování, se podílejí tři hlavní instituce:

  • Evropský parlament, který zastupuje občany EU a je jimi přímo volen
  • Rada Evropské unie, která reprezentuje jednotlivé členské státy
  • Evropská komise, která usiluje o obranu zájmů Evropské unie jako celku

Tento "institucionální trojúhelník" vytváří politiky a zákony (směrnice, nařízení a rozhodnutí), které platí v rámci celé EU. Principiálně je to Komise, kdo navrhuje nové zákony EU, Parlament a Rada je ale schvaluje.
Velmi důležitou roli hrají také dvě další instituce: Soudní dvůr dohlíží na dodržování evropského práva a Účetní dvůr kontroluje financování činností Evropské unie. Tyto instituce byly zřízeny na základě smluv, jež tvoří základ všeho, co Evropská unie dělá. Jednotlivé smlouvy jsou sjednávány prezidenty a premiéry členských států a ratifikovány jejich parlamenty. Stanovují pravidla a postupy, jež musí instituce EU dodržovat.

Pro období 2013-2015 založila Evropská komise pracovní program na podporu implementace Rámcové směrnice o vodách s názvem Společná implementační strategie (Common Implementation Strategy, dále jen „CIS“). CIS podporuje implementaci také povodňové směrnice a napomáhá Komisi při plnění své povinnosti pro další vývoj politiky v oblasti vodního hospodářství, zejména dceřiných směrnic pro podzemní vody a prioritní látky.

V rámci CIS jsou zřízeny pracovní skupiny, do kterých má každý členský stát možnost nominovat své zástupce. Výsledkem práce těchto skupin jsou například guidence dokumenty, zdrojové dokumenty a další aktivity spojené s různými aspekty implementace.