Věstník MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR vydává na svých webových stránkách v rámci své normativní a metodické činnosti a k zajištění informovanosti v oblasti státní správy na úseku životního prostředí Věstník MŽP ČR. Jeho obsahem jsou obecně závazné právní předpisy, resortní předpisy a směrnice a metodické návody, pokyny a sdělení – uveřejnění ve Věstníku je podmínkou jejich platnosti. Věstník vychází pravidelně, na konci každého měsíce, minimálně však 4 x ročně.

Všechna vydání Věstníku MŽP ČR naleznete zde