Národní program Životní prostředí - Výzva č. 1/2017

Výzva č. 1/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma:
"Pozitivní motivace obcí v soutěžích"

Cílem Výzvy je podpora udržitelného užívání venkovské krajiny, péče o zeleň a životní prostředí v malých obcích.

Podporované aktivity:
Předmětem podpory je realizace takových opatření, jejichž cílem je zlepšování životního prostředí na území obcí:
  • a) zakládání a obnova ploch a prvků zeleně,
  • b) jako součást realizace přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, výstavba či rekonstrukce drobných stavebních objektů, pořízení a instalace mobiliáře, péče o stávající vegetační prvky (zeleň), s možností rozdělení čerpání dotace na více let (maximálně 3 roky) včetně pořízení nezbytného technického vybavení,
  • c) revitalizace vodních toků a vodních ploch,
  • d) demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení ve veřejných prostranstvích a následná revitalizace těchto ploch v souladu s daným venkovským prostředím,
  • e) realizace projektů environmentálního vzdělávání a výchovy.

Primárně budou podporovány projekty na zastavěné a zastavitelné území obcí. Přijatelné jsou i projekty na opatření mimo zastavěné území obce, avšak za předpokladu, že budou plnit funkci veřejné zeleně, funkci rekreační a osvětovou a ekostabilizační funkce v krajině.

Oprávnění příjemci podpory:

Obce oceněné titulem „Zelená stuha“ (výherci krajského kola soutěže Vesnice roku).
Obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ (výherci celostátního kola soutěže).

Alokace:

5,5 mil. Kč.

Stáhněte si...