Vedení ministerstva

Ing. Jan Landa, státní tajemník

Jan Landa

Ing. Jan Landa se narodil v roce 1957 v Lounech, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Během své pracovní kariéry získal manažerské zkušenosti v oblasti financování a řízení firem, v oblasti firemních rozpočtů, plánů, controllingu, v oblasti výkonu státní správy. V minulosti působil na pozicích finančního ředitele např. ve společnosti Unipetrol, a.s., Kaučuk, a.s. Před nástupem na ministerstvo působil jako tajemník Městského úřadu v Lovosicích. Na Ministerstvu životního prostředí byl náměstkem pro řízení sekce úřadu ministerstva, nyní je státním tajemníkem. Ve volném čase rád lyžuje, věnuje se cyklistice, hraje tenis. Je ženatý a má dva dospělé syny.

Ing. Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů

Jan Kriz

Ing. Jan Kříž se narodil v roce 1976 a studium absolvoval na Fakultě stavební ČVUT. Během své dosavadní kariéry získal mnoho zkušeností s Fondy EU a finančnictvím. Na Ministerstvu životního prostředí pracoval již v letech 2007 – 2010 jako ředitel odboru Operačního programu Životní prostředí a poté na SFŽP v pozici náměstka ředitele a vedoucího odboru Strukturálních fondů EU. Financování z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace se také věnoval v letech 2010 až 2013 jako ředitel odboru a poté jako vrchní ředitel sekce na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době na Ministerstvu životního prostředí vykonává funkci náměstka pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů. Je ženatý a má jednoho syna.

Ing. Vladimír František Mana, LL.M., náměstek pro řízení sekce státní správy

Vladimír Mana

Ing. Vladimír Mana, LL.M., se narodil v roce 1965 a absolvoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Od roku 1999 pracoval na Správě CHKO Bílé Karpaty v Luhačovicích. Od začátku roku 2001 byl jmenován do funkce vedoucího střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Ostravě a později byl jmenován provozním náměstkem AOPK ČR. V letech 2010 až 2013 spolupracoval s polským výzkumným ústavem v Katowicích na mezinárodním projektu AIR SILESIA. Mezi roky 2003 až 2012 přednášel předměty Management a ekonomika ochrany přírody a Politika životního prostředí na Ostravské univerzitě. Na Ministerstvu vykonává funkci náměstka pro řízení sekce státní správy. Je ženatý a má dvě dcery.

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

Vladimír Dolejský

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., se narodil v roce1964 v Moravském Krumlově a vystudoval Lesnickou fakultu VŠZ v Brně. Titul Ph.D. získal na Lesnické fakultě VŠZ v Praze. Po studiích pracoval v Lesích ČR nejprve jako výrobně-technický ředitel a poté byl pověřen výkonem funkce generálního ředitele. Později také působil jako ředitel odboru ochrany lesa České inspekce životního prostředí. Je členem vědecké rady LDF Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Na MŽP působil již v letech 2009 - 2011 jako ředitel odboru péče o národní parky a od února 2014 jako náměstek ministra pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny. Vladimír Dolejský je rozvedený, má dvě děti a mezi jeho záliby patří chov koní.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D., náměstkyně pro řízení sekce technické ochrany životního prostředí

Berenika Peštová

Ing. Berenika Peštová, Ph.D, je v současné době náměstkyně ministra životního prostředí pro řízení sekce technické ochrany životního prostředí. Narodila se v roce 1971 v Mostě a vystudovala Fakultu vodní hospodářství a vodní stavby na ČVUT a doktorandský titul získala na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava, kde se věnovala biologickému čištění odpadních vod a hospodaření s odpady. V období 1996 - 2008 pracovala ve společnosti Chemopetrol jako výkonná manažerka kvality vody. Má dceru a syna.

Ing. Vladislav Smrž, náměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů

Vladislav Smrž

Ing. Vladislav Smrž se narodil v roce 1977, vystudoval Sociálně-ekonomickou fakultu Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Poté působil v chemickém a automobilovém průmyslu, kde měl na starosti oblast personalistiky, bezpečnosti či správy majetku. Před nástupem na MŽP působil na pozici personálního ředitele ve společnosti Lovochemie. Ve volném čase rád sportuje, lyžuje a jezdí na koni. Má dvě dcery.