Studii o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí v ČR

Každým rokem vypracovává pro Ministerstvo životního prostředí Centrum dopravního výzkumu „Studii o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí v České republice“. Studie podává souhrnný přehled o vývoji dopravy v České republice za daný rok a navazuje na předchozí, které jsou zpracovávány již od roku 1998. Veškerá data jsou uvedena na základě stanovených indikátorů za roky 1993, 1995 – 2007. Studie je zaměřena nejen na indikátory odrážející celostátní vývoj, ale také na charakteristiku vývoje emisí z dopravy v jednotlivých krajích ČR. Studie je tedy souborem sledovaných indikátorů popisujících co možná nejkomplexněji vývoj dopravy ve vztahu k životnímu prostředí. Těmito indikátory jsou mj. absolutní hodnoty dopravních výkonů, emise skleníkových plynů a dalších polutantů, délka dopravní infrastruktury, zábor půdy novou výstavbou dálnic a rychlostních komunikací, počty vozidel, spotřeby paliv, energie a emisní zátěže. Zdroji dat o emisní a energetické bilanci jednotlivých druhů dopravy jsou vedle vlastních výpočtů Centra dopravního výzkumu také Statistická ročenka MD, databáze IRTAD, OECD, ŘSD, ČSÚ.

Na zacatek stranky

Kalendář akcí

Akce MŽP a resortních organizací

02.10.2014 - 05.10.2014 - 40.ročník MFF EKOFILM


Akce zaštítěné MŽP

20.09.2014 - 21.10.2014 - Anketa STROM ROKU


Ekofilm - Baner
Environmentální Helpdeskp - Baner

Nová zelená úsporám - kalkulačka

Operační program Životní prostředí - Baner
Svět geologie - Baner


Multimediální ročenka životního prostředí - Baner