Střet zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů ukládá veřejným funkcionářům mimo jiné povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků veřejného funkcionáře. Za tím účelem veřejní funkcionáři podávají ve lhůtách stanovených zákonem oznámení o jiných vykonávaných činnostech, o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce, o příjmech, darech a závazcích. Tato oznámení jsou evidována v registru oznámení , který je veden v listinné i elektronické podobě.

Ministerstvo životního prostředí je evidenčním orgánem, který vede registr oznámení pro veřejné funkcionáře, vykonávající svoji funkci v oboru působnosti ministerstva. Povinnosti ministerstva jako evidenčního orgánu vykonává odbor personální a státní služby.

Kontaktní osoba: Jiří Brych


Informace pro veřejnost

Informace pro funkcionáře