Správní činnost

Rubrika zahrnuje jmenný „Seznam osob s odbornou způsobilostí odpovědného řešitele pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací“ pro obory „Environmentální geologie, geofyzika, geochemie, hydrogeologie, inženýrská geologie, ložisková geologie, sanační geologie a zkoumání geologické stavby“. Pro žadatele o přiznání odborné způsobilosti je k dispozici dokument s vymezením právních předpisů a okruhy otázek pro zkoušky ze znalostí právní předpisů při ověřování odborné způsobilosti odpovědného řešitele geologických prací.

Odkaz „Průzkumná práva vydaná k vyhledávání a průzkumu ložisek vyhrazených nerostů a výhradních ložisek“ obsahuje název organizace, pro kterou bylo stanoveno průzkumné území; název průzkumného území; nerost, o který se při vyhledávání či prozkumu jedná; doba platnosti příslušného rozhodnutí a plocha stanoveného průzkumného území.