Spolufinancování fondů EU z prostředků státního rozpočtu

Financování projektů Operačního programu Životního prostředí je zajišťováno Evropskými fondy FS a ERDF. Finanční prostředky OPŽP jsou rozepsány pro období od roku 2007 do roku 2013. Finanční prostředky EU jsou považovány za prostředky SR.

Veškeré financování se uskutečňuje prostřednictvím SFŽP, který má funkci zprostředkujícího subjektu. Platby příjemcům (financování ze SR) probíhá formou ex-post plateb. Prostředky SF/SR jsou příjemcům předfinancovány na základě předložené žádosti. Žádosti jsou předkládány v měně CZK.

Schválený OPŽP je rozdělen do 8 prioritních os/oblastí podpor:
1. Zlepšování vodohosp. infrastruktury a snižování rizika povodní. Na spolufinancování osy se podílí EU 85%, SFŽP 5% a konečný příjemce10%.
2. Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí. Na spolufinancování osy se podílí EU 85%, SR 5% a konečný příjemce 10%.
3. Udržitelné využívání zdrojů energie. Na spolufinancování osy se podílí EU 85%, SFŽP 5% a konečný příjemce 10%.
4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Na spolufinancování osy se podílí EU 85%, SR 1,65%, SFŽP 3,35% a konečný příjemce 10%.
5. Omezování průmyslového znečištění a snižování enviromentálních rizik. Na spolufinancování osy se podílí EU 85%, SFŽP 5% a konečný příjemce 10%.
6. Zlepšování stavu přírody a krajiny. Na spolufinancování osy se podílí EU 85%, SFŽP 5% a příjemce podpory 10%.
7. Rozvoj infrastruktury pro environ. vzdělávání, poradenství a osvětu. Na spolufinancování osy se podílí EU 85%, SR 5% a konečný příjemce 10%.
8. Technická pomoc. Na spolufinancování osy se podílí EU 85%, SR 7,50% a SFŽP 7,50%. Z toho vyplývá, že příjemcem pomoci je Řídící orgán MŽP a Zprostředkující subjekt SFŽP.

Financování ze SR se řídí „Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013“.

Ing. Radka Bučilová
ředitelka Odboru fondů EU

Ing. Stanislav Dušek CSc.
vedoucí Oddělení financování

Ing. Jiří Borecký
referent Oddělení financování