Sesuvy a řícení skal

Jde o rizikový geofaktor vyvolaný svahovými pohyby půdy, suti, hornin nebo skalního masívu působením geologických procesů. V terénu se projevuje např. zvlněním povrchu, nakupením půd a hornin, vyboulením čela svahu, nahnutím či vyvrácením stromů, řícením skal, bahnotoky, poklesy, podélným zatrháváním svahů, vyvinutými odlučnými plochami, vznikem nových pramenů, pohybem opěrných zdí popřípadě popraskáním staveb.

Rok 2009

Po přívalových deštích začátkem července 2009 vzniklo větší množství sesuvů, zejména na severní Moravě a v Ústeckém kraji. V rámci rozsáhlé pomoci státu při nápravě škod způsobených dešti a následnými povodněmi byl vytvořen také dílčí program ISPROFIN 215119 „Státní podpora Ministerstva životního prostředí při obnově území postiženého povodní v roce 2009“– opatření Z. Program byl implementován Směrnicí MŽP č. 2/2010 a je realizován v roce 2010 – 2011. Žádosti o dotaci na stabilizaci sesuvů byly zaregistrovány pro obce Žulová, Písečná, Česká Ves, Javorník, Netolice a Děčín.

Rok 2010

Přívalové deště v květnu a začátkem června 2010 vyvolaly mimo jiné řadu sesuvů půdy, zejména v Moravskoslezském, Zlínském, Olomouckém a Ústeckém kraji. MŽP ve snaze pomoci postiženým regionům vydalo „Pravidla pro poskytování finančních prostředků v rámci podprogramu 115 D 271 MŽP Povodně 2010“), která umožňují ve stanovených případech poskytnout dotaci na stabilizaci sesuvu. Přílohou pravidel je také formulář žádosti.

Rok 2013

Přívalové deště na začátku června, ojediněle později v létě, např. také začátkem srpna, společně s lokálními záplavami vyvolaly také sesuvy na svazích. Stav nebezpečí byl vyhlášen na území sedmi krajů v Čechách, včetně města Prahy. Škody způsobené povodněmi nahlásily i některé resortní organizace MŽP (AOPK, VÚV TGM, KRNAP) a Botanický ústav AV v Průhonicích. České geologické službě bylo jen za první polovinu června nahlášeno 32 nových sesuvů. Největší škodu způsobil sesuv, který přerušil nedostavěnou dálnici D 8 u Dobkoviček. MŽP připravilo program pomoci při nápravě povodňových škod, který zahrnuje i opatření pro stabilizaci sesuvů. Jedná se o podprogram ISPROFIN 115272, jehož užívání upravuje Směrnice MŽP č. 8/2014.