Rozhodnutí a usnesení MŽP

Rozhodnutí o povolení nakládat s GMO, popřípadě usnesení k žádostem, vydaných podle zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo životního prostředí oznamuje, že dne 19. prosince 2017 nabylo právní moci rozhodnutí Ministerstva životního prostředí čj. MZP/2017/750/320, ve věci žádosti Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., se sídlem Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně, týkající se povolení rozšíření pokusu s uváděním GM slivoní do životního prostředí a prodloužení platnosti stávajícího rozhodnutí čj. MŽP 96892/ENV/12 ze dne 13. listopadu 2012.

Stáhněte si...

Ministerstvo životního prostředí oznamuje, že dne 20. února 2018 nabylo právní moci rozhodnutí Ministerstva životního prostředí čj. MZP/2017/750/1213, ve věci žádosti Ústavu hematologie a krevní transfuze, se sídlem U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2, o udělení povolení k uvádění geneticky modifikovaného organismu (dále jen „GMO“) do životního prostředí pro účely klinického hodnocení léčivého přípravku. CART19.

Stáhněte si...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ve věci žádosti Univerzity obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedry molekulární patologie a biologie, se sídlem Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové, o udělení povolení k uzavřenému nakládání s geneticky modifikovanými organismy ve III. kategorii rizika.

Stáhněte si...