Přírodě blízká protipovodňová opatření

V České republice je doposud prosazován přístup k řešení vodohospodářských problémů pomocí technických opatření, která nabízejí sice rychlá, ale jednostranná řešení. Upřednostňovaná jsou opatření typu ochranných nádrží, hrází či zkapacitňování koryt toků, která však vyvolávají další vodohospodářské problémy níže po toku a přinášejí vážné ekologické problémy. Ministerstvo životního prostředí přichází proto s novým přístupem řešení, kterými jsou přírodě blízká opatření na vodních tocích a v celé ploše povodí.

Která opatření máme na mysli?

V ploše povodí jde především o taková opatření, která umožňují snížit vodní erozi a eliminovat zatížení vod živinami, zvýšit retenci vody v krajině a současně přitom zachovat produkční schopnosti půdy. Tato opatření souvisí s naplňováním správné zemědělské praxe.

Na vodních tocích a v nivách jsou navrhována taková opatření, která zlepší podmínky pro život vodních organismů, zlepší samočisticí schopnost toku a zvýší povodňovou ochranu. Jde o vhodné revitalizační úpravy, které umožňují přirozenou korytotvornou činnost vodních toků.

Podpora opatření

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství realizaci těchto opatření podporuje nejen ideově, ale především finančně prostřednictvím dotačních titulů Operační program Životní prostředí (zejména oblast podpory 6.4 a 1.3) a Program rozvoje venkova (při MZe).

Návrhy strukturálních protierozních a protipovodňových opatření ve vybraných povodích

MŽP zpracovalo v roce 2007 koncepci přírodě blízkých protipovodňových opatření ve vybraných prioritních oblastech povodí Nežárky, Dědiny, Ploučnice, Opavy, Bečvy, Dyje, Svratky. Tento úkol vyplynul z usnesení vlády č. 562 ze dne 23. května 2007, ve kterém vláda ČR schválila Plán hlavních povodí ČR.

Stáhněte si...