Program péče o krajinu

Program se skládá ze tří podprogramů:
  • PPK A (Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb. a souvisejících předpisů a ze schválených plánů péče)
    Podpora z PPK A je určena výhradně Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, správám národních parků a Správě jeskyní ČR (dále jen „resortní organizace“).
  • PPK B Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního prostředí
    O podporu z PPK B může žádat široký okruh žadatelů (fyzické a právnické osoby, samosprávné celky vyjma krajů, organizační složky státu, příspěvkové organizace, neziskové organizace a další). Příjmem žádostí a administrací PPK B je pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Žádosti jsou přijímány na základě vyhlášené výzvy.
  • PPK C Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy Podprogram přispívá na činnost akreditovaných záchranných stanic. Žádosti jsou přijímány na základě vyhlášené výzvy.
    Správcem programu je Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP). Program poskytuje neinvestiční prostředky do výše 100 % vynaložených nákladů v roce podání žádosti.

Další informace o programu naleznete zde.