Výzva Programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2018 - Podprogram B

Sekce ochrany přírody a krajiny vyhlašuje “Výběrové dotační řízení pro nestátní neziskové organizace pro rok 2018 na koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny“ v rámci Programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací na léta 2017 - 2025 – Podprogramu na podporu koordinačních projektů v ochraně přírody a krajiny.

Účelem dotačního výběrového řízení je finanční podpora spolků a obecně prospěšných společností, které mohou zajistit koordinační činnost při rozdělení svěřených finančních prostředků za účelem podpory zejména lokálně významných projektů realizovaných nestátními neziskovými organizacemi (NNO). Bližší informace najdete v přiložené dokumentaci. Příjem žádostí končí 15. listopadu 2017 do konce pracovní doby podatelny, tedy do 17:00 hod. Žádosti musí být doručeny v uzavřené obálce, na které musí být, mimo jiné, výrazným písmem nápis NEOTVÍRAT. Otevřené obálky budou automaticky vyřazeny z dalšího hodnocení.

Pro podání doplňujících informací je možné kontaktovat odbor obecné ochrany přírody a krajiny, e-mail: Jaroslava.Cejpkova@mzp.cz, tel.: 267 122 252.

Dokumenty: