Plnění nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství ČR

Ministerstvo životního prostředí provádí každoročně v souladu s § 42 odst. 8 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o odpadech), vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství (dále „POH ČR“). Hodnotící zprávy plnění POH ČR jsou předkládány k projednání či k informaci vládě ČR do konce následujícího roku po hodnoceném období. Všechny zprávy obsahují data získaná dle § 39 zákona o odpadech, která jsou aktuální k termínu zpracování jejich podkladových dokumentů a proto mohou být v následujících zprávách upřesněna.