Plány národních částí mezinárodních povodí

Odbor ochrany vod MŽP sestavil podle úkolu č. II. 3. usnesení vlády ze dne 23. května 2007 č. 562 k Plánu hlavních povodí České republiky tři plány národních částí mezinárodních povodí. Tyto plány jsou zveřejňovány podle bodu 6. článku 13 RSV a jejich kopie bude předána Evropské komisi prostřednictvím ReportNet do WISE (Water Information System for Europe).

Přehled Programů opatření příslušných k plánům národních částí mezinárodních oblastí povodí po jednotlivých krajích

Plány oblastí povodí (POP) byly zpracovány podle § 25 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vodní zákon charakterizuje POP jako dokumenty, které stanoví konkrétní cíle pro dané oblasti povodí na území kraje.

POP byly schváleny usnesením zastupitelů kraje. Závazná část POP obsahuje Program opatření pro první období plánování (2010-2015), vždy pro místně příslušnou část oblasti povodí na území kraje. Závazné části POP jsou podle místních možností postupně vydávány formou nařízení rady kraje a publikovány ve Věstníku právních předpisů kraje. Krajské úřady zabezpečují úplnou informovanost vodoprávních úřadů nižšího stupně. Vodní zákon nestanovil žádné termínové podmínky schvalování a vydávání závazných částí POP formou nařízením rady kraje.