Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod navazuje na vodohospodářské plánování, které má v ČR dlouhou tradici. Vodoprávní úřady jsou povinny při rozhodování, vydávání vyjádření a při provádění ostatních opatření podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění, vycházet ze Směrného vodohospodářského plánu ČSR – 2. vydání v platném znění až do doby schválení plánů sestavených podle požadavků směrnice 2000/60/ES a podle vodního zákona v příslušném povodí. Více informací o vývoji plánování ve vodním hospodářství po roce 1989 naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství.

Plánování v oblasti vod vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice (PDF, 1 MB )). Smyslem Rámcové směrnice je zabránit dalšímu zhoršování stavu povrchových i podzemních vod a zlepšit stav vod a na vodu vázaných ekosystémů. Hlavním cílem Rámcové směrnice je do roku 2015 dosáhnout dobrého stavu vod s určitými výjimkami do roku 2027.

Proces plánování v oblasti vod se v současné době řídí ustanovením vodního zákona v Hlavě IV, plánování v oblasti vod, a prováděcími právními předpisy - vyhláškou č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí (PDF, 65 kB ) ve znění a vyhlášky č. 390/2004 Sb. (ZIP, 204 kB )vyhláškou č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod (ZIP, 139 kB ), která od 1. května 2005 zrušila předchozí vyhlášku č.140/2003 Sb.

Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát. Aktuálně je tato činnost prováděna podle ustanovení § 25 odst. 2 vodního zákona prostřednictvím pořizování Plánu hlavních povodí České republiky (PHP ČR) a plánů oblastí povodí (POP), které obsahují programy opatření usměrněné pro potřeby oblastí povodí. Oblasti povodí, pro které se jednotlivé plány připravují, jsou definovány vyhláškou č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí.

Ustanovení § 25 vodního zákona bylo rozšířeno na základě bodu 3. usnesení vlády ČR ze dne 23. května 2007 č. 562, k Plánu hlavních povodí ČR, o zpracování plánů národních částí mezinárodních povodí. Tyto plány zpracovává Ministerstvo životního prostředí a plány budou odpovídat závazkům přijatým na vysoké politické úrovni, a to vodními řediteli států Evropské unie zodpovědnými za implementaci Rámcové směrnice.