METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., v platném znění

Dne 16. 2. 2012 byl schválen Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a nařízení vlády č. 23/2011 Sb., který poskytuje podrobné informace o tom, jak postupovat při stanovování emisních limitů a podává výklad k ustanovením, které se týkají se vypouštění odpadních vod, kategorizace domovních čistíren odpadních vod a norem environmentální kvality.

Stáhněte si...