Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer

Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer, Helsinki, Finsko, 1992
Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, Helsinki, Finland, 1992

logo úmluvy

Cílem Úmluvy je zajistit ochranu a udržitelné využívání vodních toků a mezinárodních jezer. Úmluva zavazuje smluvní strany k provádění vhodných opatření k prevenci, omezování a snižování znečištění vod přecházejících státní hranice a k tomuto účelu zavádění odpovídajících opatření. Úmluva podporuje racionální hospodaření s vodními zdroji, monitorování a vyhodnocování stavu hraničních vod, vzájemnou výměnu informací (např. o jakosti hraničních vod a hydrologii), prevenci před znečišťováním, aj.

Důležitou součástí Úmluvy je také předpoklad, že zainteresované státy uzavřou dvoustranné nebo mnohostranné dohody či jiná ujednání, která budou podrobněji definovat jejich vztahy a chování při řešení otázek, upravených Úmluvou. Česká republika má v současnosti uzavřeny dvoustranné smlouvy o spolupráci na hraničních vodách se všemi sousedními státy. Na mnohostranné úrovni Česká republika spolupracuje s ostatními státy v rámci Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe, Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním a Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje.


Úmluva EHK OSN slaví 20 let mezinárodní spolupráce v oblasti voda a připravuje se na své globální rozšíření.

Ženeva 17. března 2012 – Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer EHK OSN (Úmluva o vodách), která byla podepsána v Helsinkách, ve Finsku, dne 17. března 1992, slaví dnes své dvacáté výročí.

V průběhu minulých dvou dekád se stal panevropský region nejpokročilejším v oblasti spolupráce na hraničních a mezinárodních vodách. Do dneška, téměř všechny země v oblasti podnikly opatření k ustavení mezinárodní spolupráce na sdílených vodách, vstoupily bilaterálních a mnohostranných dohod a vytvořily společné orgány pro přeshraniční spolupráci v oblasti vody. O velkou část tohoto pokroku se zasloužila Úmluva o vodách, která sloužila jako model pro uspořádání spolupráce v rámci mezinárodních smluv. Úmluva v regionu také prosazovala přístup k managementu vod v ucelených povodích.

Na Úmluvě o vodách je založeno mnoho smluv pro ochranu povodí, např. Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje, dohody o jezeru Peipsi, o řekách Sávě, Meuse, Rýnu a Sheldtu, nebo dále na východ jsou to bilaterální smlouvy mezi zeměmi východní Evropy založené v polovině devadesátých let. Za zmínku stojí dohody mezi Kazachstánem a Ruskem, Ruskem a Ukrajinou nebo Moldavskem a Ukrajinou.

Úmluva o vodách poskytla také neocenitelnou podporu pro postupnou aproximaci zemí střední a východní Evropy, které přistupovaly k EU v době jejího rozšiřování v roce 2004. Tyto země se musely vyrovnat s problémem přizpůsobení legislativy a předpisů environmentálním standardům EU. V poslední době Úmluva o vodách podporovala mezinárodní spolupráci na Balkáně, ve východní Evropě, na Kavkaze a ve střední Asii, kde jsou stálým problémem konfliktní zájmy v oblasti vody a jejího využití. Díky pomoci a podpoře vytvořené v rámci Úmluvy o vodách se zlepšila bezpečnost přehrad ve střední Asii, rozšířila se spolupráce v oblasti monitoringu a hodnocení a byly shromážděny zkušenosti v oblasti adaptace na změnu klimatu a ochrany před povodněmi v mezinárodních povodích.

Dnes se na spolupráci v rámci Úmluvy o vodách podílí 37 zemí EHK OSN a EU. Tyto členské státy jsou si vědomy nutnosti mezinárodní spolupráce k zajištění rozumného a vyváženého užívání společně sdílených vod a k prevenci a snížení negativního dopadu a šíření znečištění na vodách přesahujících hranice jednoho státu.

V průběhu minulých dvaceti let se práce v rámci Úmluvy o vodách průběžně rozvíjela tak, aby odpovídala potřebám a problémům mezinárodní spolupráce. Na základě dosaženého úspěchu smluvní strany Úmluvy o vodách tuto doplnily v roce 2003 o Dodatek, který ji otevírá zemím mimo region EHK OSN a dělá Úmluvu o vodách a její mezinárodní rámec dostupnými pro všechny regiony světa. Význam Úmluvy vzroste s pravděpodobným vstupem Dodatku v platnost do konce roku 2012, a to díky tomuto jejímu rozšíření, výměně zkušeností a propagaci mezinárodní spolupráce v oblasti vody na globální úrovni.

Od 3. do 4. září 2012 bude Finsko v Helsinkách hostit seminář u za účelem oslav dvacátého výročí Úmluvy o vodách a jejích úspěchů a úvah o jejím dalším směřování. Tato událost bude důležitým krokem při přípravách 6. zasedání smluvních stran Úmluvy o vodách (Řím, 28. - 30. listopad 2012), které bude na základě zkušeností z minulých dvaceti let usilovat o zformování budoucího pracovního rámce Úmluvy o vodách.

Pro další informace navštivte http://www.unece.org/env/water