Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (dále jen OZKO)‚ jsou území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek. Vymezení OZKO a jejich případné změny provádí Ministerstvo životního prostředí jedenkrát za rok a zveřejňuje je ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. Vymezení OZKO ve formátu shapefile (.shp) je rovněž dostupné na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.