Emise z letecké dopravy budou začleněny do systému obchodování s povolenkami

Ve Sbírce zákonů [1] byla publikována významná novela zákona o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, která vychází z evropské legislativy [2] a rozšiřuje pravidla evropského systému obchodování s povolenkami i na emise v oblasti letecké dopravy. Ta má velký podíl na celosvětovém nárůstu emisí oxidu uhličitého (CO2), a proto je cílem novely stabilizovat emise z letecké dopravy na úrovni průměru tzv. historických emisí (to jsou emise produkované v letech 2004 – 2006). Počínaje rokem 2012 budou do systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU ETS) zařazeni všichni letečtí provozovatelé, kteří přistávají nebo vzlétají na území EU.

Provozovatelé letadel budou za rok 2010 kromě již dnes evidovaných údajů (počet letů, nalétané kilometry, spotřeba paliva apod.) vykazovat i své emise CO2. Po jejich ověření budou pak žádat o přidělení povolenek zdarma a zároveň proběhne dražba povolenek ve výši 15% z historických emisí. Důležitým prvkem tohoto mechanismu je to, že v prvním obchodovacím období (rok 2012) bude mezi letecké provozovatele rozděleno 97% historických emisí, zatímco v následujícím obchodovacím období (2013 – 2020) již bude toto množství sníženo na úroveň 95%.

Pokud provozovateli letadel nebudou stačit povolenky přidělené zdarma, bude muset zbývající část povolenek nakoupit v dražbě nebo u jiných provozovatelů. Finanční prostředky získané z dražeb povolenek budou použity na vědecko-výzkumné projekty v oblasti snižování emisí skleníkových plynů z dopravy, zejména civilního letectví.

Součástí novely zákona je také nová úprava sytému přidělování povolenek zdarma v oblasti elektroenergetiky. Tato pravidla v roce 2009 včlenili zákonodárci narychlo přílepkem k zákonu o spotřebních daních s mnoha nejasnými ustanoveními. Revize provedená touto novelou přináší jasné a reálné lhůty pro podávání žádostí o přidělení bezplatných povolenek a zejména určuje mechanismus zajišťující, že hodnota bezplatně přidělených povolenek se v následujícím desetiletí odrazí v rozsáhlých investicích do modernizací elektráren a čistých technologií. Nově je také doplněna sankce pro případ, že by tyto investice nebyly realizovány. V takovém případě by provozovatel musel adekvátní finanční částku navýšenou o inflační koeficient vrátit státu.

Podmínkou přidělení bezplatných povolenek pro energetiku ze strany Evropské komise je předložení národního plánu investic, jejichž hodnota se musí rovnat minimálně celkové hodnotě bezplatně přidělených povolenek.

Ministerstvo životního prostředí přijímá v souladu s touto novelou zákona č. 164/2010 Sb. žádosti jednotlivých výrobců elektřiny do 30. června 2010 a poté připraví návrh národního plánu, který bude schvalovat vláda.

Situaci poněkud komplikuje fakt, že Evropská komise zatím nevydala podrobnou metodiku pro přidělování bezplatných povolenek pro energetiku. Ministerstvo životního prostředí tedy bude konzultovat způsob přidělování bezplatných povolenek s Komisí již při přípravě národního plánu investic.

Poznámky :

[1] částka 58 ze dne 31. května 2010, zákon č. 164/2010 Sb.

[2] Směrnice 2008/101/ES, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem začlenění činností z oblasti letectví do systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství.

Jarmila Krebsová, tiskové oddělení MŽP