Informace o hydrometeorologické situaci 25. června v 15:00

Počasí u nás bude ovlivňovat i nadále tlaková níže nad Balkánským poloostrovem. Její vliv bude postupně slábnout. Od čtvrtka do neděle očekáváme oblačné počasí s přeháňkami a bouřkami, ojediněle se vyskytnou přívalové srážky (cca s intenzitou 20 až 60 mm za 1 až 6 hodin), nárazy větru kolem 20 m/s (cca 75 km/h) a kroupy.

Aktuální výskyt stupňů povodňové aktivity v jednotlivých ucelených povodích ke 14. hodině:

Povodí Vltavy:

III. SPA:

Malše - Roudné

Blanice - Husinec

Blanice - Bavorov

II. SPA :

Malše - Římov

Stropnice - Borovany

Bezdrevský potok - Netolice

Blanice - Podedvorský mlýn

Blanice - Heřmaň

Zlatý potok - Hracholusky

Povodí Odry:

III. SPA:

Odra - Bartošovice

II. SPA :

Bělá - Mikulovice

Opava - Opava

Vidnávka - Vidnava

Zcela mimořádné intenzity dosáhly srážky na toku Jičínka, Luha, částečně také na horních tocích Sedlnice, Lubiny včera od 18:30 do 22:00. Srážkové úhrny zde za 12 hodin dosáhly až 123 mm, s maximálními hodinovými intenzitami až 50 mm. Srážkou uvedené intenzity došlo k masivním povrchovým odtokům. Na větším toku, na Jičínce v Novém Jičíně, byla o více než 2 m překročena hladina stoleté vody. Podobně byla postižena Luha.

Vzhledem již ke zcela nasycenému povodí Odry a Horní Vltavy hrozí v případě intenzivních srážek z bouřkové činnosti, na které ČHMÚ dnes a v následujících dnech upozorňuje, výrazný povrchový odtok doprovázený silnou erozní činností a strmý vzestup hladin a následné vybřežení velkých vod z koryt především u menších vodních toků.

V povodí Odry v současné době probíhá sledování dotoku velkých vod z Jičínky Odrou k Ostravě, dále pak probíhá rekognoskace situace na povodní zasažených tocích, sledují se povodňové škody, rozsah proběhlé povodně, výskyt zátarasů a jiných odtokových překážek.

V souvislosti s předpokladem dalších srážek zejména bouřkového charakteru je nutné počítat i nadále s možností rozvodnění menších toků. Na větších tocích se situace může projevit kolísáním až na úrovni dosažení SPA. Na dříve zasažených tocích v jižních Čechách (Malše, Blanice) mohou hladiny kolísat nadále na úrovni 3.SPA.

Dále bychom chtěli informovat o stavu čistíren odpadních vod v územích s povodní (informace pocházejí z OI ČIŽP v Ostravě).

Situaci o stavech toků a možných dopadech na komunální ČOV a průmyslové podniky soustavně monitorujeme. V současné době nelze do nejvíce postižených oblastí s ohledem na zatopení komunikací vyjet, informace získáváme především telefonicky přímo z jednotlivých obcí, průmyslových podniků a dispečinku Povodí Odry.

Postižená je hlavně oblast povodí toku Jičínky a částečně toku Lubiny. V současné době jsou mimo provoz 2 komunální ČOV s kapacitou nad 10 000 EO ( to je ČOV Nový Jičín a ČOV Studénka) a 3 menší komunální ČOV (Kunín, Jeseník nad Odrou a Suchdol nad Odrou). Provoz dalších čistíren odpadních vod byl povodňovou vlnou částečně ovlivněn (Bernartice nad Odrou, Štramberk, VOP 025), v současné době jsou již v provozu. Průmyslových podniků v oblasti se z hlediska úniku závadných látek povodeň výrazněji nedotkla (Visteon Autopal Nový Jičín, Moravan, a.s., VOP 025). V oblasti jsou evidovány rovněž oblasti se starou ekologickou zátěží, akutní riziko jejich vyplavení však nehrozí.

Na základě domluvy s KÚ MSK je inspektorát připraven na zavolání poskytnout odbornou pomoc. V pohotovosti je stálá havarijní služba, pokud se situace na tocích nezlepší, bude na víkend havarijní služba posílena. Jakmile se bude možné do postižených oblastí dostat, bude u přímo dotčených subjektů provedeno šetření na místě.

Jarmila Krebsová, tiskové oddělení MŽP

Aktuální informace povodňové služby ČHMÚ