25 let ochrany životního prostředí Antarktidy: Co je třeba vědět před cestou na bílý kontinent

25 let ochrany životního prostředí Antarktidy: Co je třeba vědět před cestou na bílý kontinent

Dnes je to 25 let od sjednání mezinárodní smlouvy na ochranu životního prostředí Antarktidy. Česká republika k tzv. Madridskému protokolu [1] o ochraně životního prostředí Antarktidy přistoupila v roce 2004. Čeští občané i cizinci účastnící se výprav do Antarktidy, které jsou organizovány v ČR, musí dodržovat pravidla ochrany životního prostředí Antarktidy, která stanovuje zákon o Antarktidě účinný od roku 2005.

Antarktida má výjimečné postavení mezi kontinenty – je to vzdálený, trvale neobydlený světadíl s drsným podnebím. Pro vědce představuje rozsáhlou přírodní laboratoř, díky níž lze pochopit klíčové procesy fungování naší planety. Prestiž české vědy posilují zejména výzkumy českých vědců na stanici na ostrově Jamese Rosse nebo monitorování ozonové vrstvy Země a UV záření v Antarktidě zařízením ČHMÚ na argentinské stanici Marambio. Jsou také zdrojem vědeckých poznatků, které lze získat pouze v tomto unikátním prostředí.

Antarktida je zároveň proslulá přírodními krásami, takže počet turistů směřujících na tento kontinent postupně narůstá. Podle Mezinárodního sdružení antarktických cestovních kanceláří narostl za posledních 15 let počet turistů mířících na bílý kontinent o 152 % [2]. Antarktické ekosystémy jsou však vzácné a zranitelné, proto se státy s tradicí polárních aktivit rozhodly v roce 1991 sjednat k tehdy již existující Smlouvě o Antarktidě Protokol o ochraně životního prostředí Antarktidy.

Protokol zavazuje smluvní strany ke všestranné ochraně životního prostředí Antarktidy a označuje tento kontinent za přírodní rezervaci zasvěcenou vědě. Protokol zakazuje činnosti týkající se průzkumu a těžby nerostných zdrojů, vyjma jejich vědeckého výzkumu. Dodržování těchto mezinárodních závazků je účelem zákona o Antarktidě (č. 276/2003 Sb.). Před případnou cestou do Antarktidy je tedy nezbytné seznámit se s tímto zákonem a jeho prováděcí vyhláškou (č. 104/2004 Sb.) a zejména zvládnout následující pravidla:

1) Jakákoli činnost v Antarktidě musí být plánována a prováděna tak, aby byly na nejnižší možnou míru omezeny nepříznivé vlivy na životní prostředí Antarktidy.

2) Čeští občané mohou provádět činnosti v Antarktidě pouze na základě písemného souhlasu Ministerstva životního prostředí dle zákona o Antarktidě, který stanoví náležitosti žádosti. Souhlas má podobu buď potvrzení ohlášených činností, nebo povolení.

3) Činnosti v Antarktidě se ohlašují MŽP nejpozději 60 dní před plánovaným vstupem na tento kontinent. Bez potvrzení MŽP, že ohlášení splňuje podmínky stanovené zákonem, nelze zmíněné činnosti v Antarktidě provádět.

4) Povolení je nutné pro pobyt delší než 30 dní nebo ve skupině více než 5 osob a k dalším přesně stanoveným činnostem v Antarktidě. Povolení musí mít také organizátoři turistických výprav do Antarktidy. MŽP má 60 dní na rozhodnutí o žádosti, proto je důležité podat ji v dostatečném časovém předstihu.

5) Všechny plánované činnosti v Antarktidě, včetně změn v těchto činnostech, pro které se vyžaduje povolení podle § 8 odst. 1 zákona o Antarktidě, jsou předmětem posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. procesu EIA. MŽP má na vydání závěru zjišťovacího řízení 30 dnů ode dne doručení oznámení o zamýšlené činnosti v Antarktidě. Další kroky se pak liší v závislosti na tom, zda ze závěru zjišťovacího řízení vyplývá, že činnost nebo změna činnosti bude mít:

a/ menší než malý nebo přechodný vliv,

b) či malý nebo přechodný vliv,

c/ či větší než malý nebo přechodný vliv na životní prostředí Antarktidy.

6) Vyhláška k zákonu o Antarktidě definuje seznam látek a přípravků nebezpečných životnímu prostředí Antarktidy, k jejichž dovozu do Antarktidy je třeba povolení, dále náležitosti oznámení o zamýšlené činnosti v Antarktidě, a také náležitosti dokumentace hodnocení vlivů činností na životní prostředí Antarktidy.

Poznámky:

[1] Madridský protokol byl sjednán 4. října 1991, v platnost vstoupil 14. ledna 1998.

[2] Zatímco v sezóně 2000/01 Antarktidu navštívilo na 12 200 turistů o 15 let později už jich bylo téměř 31 000. Více informací na této adrese.

Další informace:

Mezinárodní publikace k 25. výročí Protokolu o ochraně životního prostředí Antarktidy: Na letošním výročním zasedání Smlouvy o Antarktidě v Santiagu, Chile (23. 5. – 1. 6. 2016), schválil Výbor na ochranu životního prostředí tuto publikaci, která je ke stažení na této adrese .

Santiagská deklarace: Zasedání Smlouvy o Antarktidě přijalo 30. května 2016 v Santiagu, Chile slavnostní deklaraci u příležitosti 25. výročí sjednání Protokolu o ochraně životního prostředí Antarktidy. Její znění je dostupné zde.

Rezoluce na podporu zákazu těžby: Smluvní strany Smlouvy o Antarktidě letos znovu připomněly svůj závazek zachovávat a dodržovat zákaz činností týkajících se nerostných zdrojů, vyjma vědeckého výzkumu, stanovený v článku 7 Protokolu o ochraně životního prostředí Antarktidy. Znění rezoluce je dostupné zde.

Kontakt pro média:
Jana Taušová
zástupkyně tiskové mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 379
E-mail: tiskove@mzp.cz