Ministerstvo životního prostředí podepsalo s městem Písek společnou deklaraci o spolupráci v rámci konceptu chytrého města

Ministerstvo životního prostředí podepsalo s městem Písek společnou deklaraci o spolupráci v rámci konceptu chytrého města

Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes podepsal s vedením města Písek společnou deklaraci o spolupráci na rozvoji a implementaci konceptu chytrého města. Vedle mezinárodních organizací (např. OECD Green Cities Programme) začlenila i EU koncept Smart Cities, který podporuje v rámci Strategického plánu energetických technologií (SET – Plan) prostřednictvím iniciativy Smart Cities and Communities. Ta je zaměřena na podporu měst a regionů s cílem snížit emise CO₂ do roku 2020 o 20 % v souladu se strategií 20–20–20.

Snižování emisí je zaměřeno zejména na oblast dopravy, energetickou účinnost budov a využití nových technologií vedoucí ke zvyšování energetické účinnosti a energetickým úsporám. Iniciativa má několik základních kroků, ke kterým patří: základní inventura emisí CO₂, vypracování akčního plánu udržitelné energetiky, příprava konkrétních projektů, monitoring plnění závazků. Od členských států se očekává, že využijí konceptu Smart Cities k zapracování jeho odpovídajících priorit a témat do svých národních programů a připraví tak prostor pro financování jednotlivých opatření. Vedle financování z národních zdrojů jsou opatření v rámci iniciativy Smart Cities and Communities financována např. také z evropského programu Horizont 2020, v jehož rámci byly vyhlášeny již dvě výzvy konkrétně na podporu projektů z oblasti Smart Cities (uzávěrka druhé výzvy pro podávání projektů byla 5. května 2015).

V ČR je koncepce Smart Cities rozpracována v podobě Metodiky Konceptu inteligentních měst (projekt v rámci programu BETA Technologické agentury ČR), která má být návodem, jak k řešení inteligentního města přistupovat.

Koncept Smart Cities má obyvatelům zajistit efektivní, ekologicky šetrné a energeticky úsporné fungování jejich města, a to prostřednictvím zavádění moderních technologií. Tento přístup se dotkne více různých oborů, jako je například doprava, energetika a životní prostředí, říká Miroslav Svítek, děkan Fakulty dopravní na ČVUT: „Projekty v rámci Smart City podporují řešení, která jsou k životnímu prostředí přirozeně šetrná. Z pohledu města Písek jde například o zavedení elektromobility, která vykazuje nulové lokální emise škodlivin, minimální hluk v místě provozu a zároveň může docházet k optimalizaci energetické účinnosti pomocí moderních technologií. Budou-li použity i nové obchodní příležitosti v podobě sdílených dopravních prostředků typu carsharing nebo bikesharing, může se Písek stát pilotním městem, kde budou tyto principy prakticky vyzkoušeny. Získané zkušenosti se mohou stát příkladem i pro další města, která hodlají šetrným způsobem řešit svoji dopravní obslužnost,“ vyjmenovává Miroslav Svítek.

„Smart Cities je Evropou podporovaný koncept udržitelného rozvoje měst a obcí. Pro nás představuje další nástroj pro zlepšení životního prostředí v ČR a získání dalších finančních prostředků na kvalitní projekty zaměřené na snížení energetické náročnosti, udržitelnou dopravu, snižování emisí a podporu nových technologií. I proto se Ministerstvo životního prostředí rozhodlo město Písek v jeho snaze o zlepšení ŽP podpořit,“ komentuje podpis memoranda ministr životního prostředí Richard Brabec a zároveň dodává: „Písek vnímáme jako pilotní koncept Smart City mezi středně velkými městy, má velmi dobré předpoklady stát se takovýmto inteligentním městem v brzké době. Písek totiž disponuje funkčním propojením správy města s privátní, neziskovou i akademickou sférou, včetně spolupráce s technologickým centrem. Písek tak může inspirovat další města v ČR, aby jej následovala v realizaci aktivit vedoucích ke snižování emisí a energetické náročnosti v oblasti dopravy, budov a infrastruktury.“

Deklarace vyjadřuje především ochotu vzájemně kooperovat a podporovat rozvoj konceptu Smart Písek. „Od takové dohody s Ministerstvem životního prostředí si slibujeme například spolupráci při zajištění metodické podpory a transferu know-how z relevantních zahraničních a výzkumných projektů,“ říká místostarosta Josef Knot.

Přenos zahraničních zkušeností s povděkem kvituje rovněž Miroslav Svítek: „Věřím, že se vzájemnou diskusí povede navázat kontakty na podobné projekty v sousedním Německu či Rakousku. Město Písek se může stát součástí mezinárodních projektů, což následně přispěje k navázání kontaktů a k výměně zkušeností i v oblasti vědy a výzkumu.“ Sdílení dobré praxe bude možné rovněž skrze MŽP podporovaný evropský Pakt starostů a primátorů pro klima a energii, jehož součástí se Písek stane. Signatáři Paktu starostů a primátorů se zavazují ke splnění a překročení cíle Evropské unie snížit do roku 2020 emise CO₂ o 20 %. Do jednoho roku od vstupu do Paktu starostů se zavazují připravit tzv. Akční plán pro udržitelnou energii, který bude obsahovat zhodnocení současného stavu a plánovaná opatření. Výhodou účasti v Paktu starostů je získání podpory u různých evropských institucí, např. u Evropské investiční banky, která pomáhá signatářům vodhalování investičního potenciálu.

Písek přistoupil ke konceptu chytrých měst v roce 2015 prostřednictvím strategického dokumentu – Modrožluté knihy Smart Písek, a rozhodl se tak rozvíjet podle této politiky tři hlavní pilíře, tj. udržitelná městská mobilita, inteligentní budovy a čtvrti, integrované infrastruktury a procesy v energetice, dopravě i informačních a komunikačních technologiích. „Příkladem aktivity města v této oblasti je realizace energeticky úsporných opatření na všech 19 budovách základních a mateřských škol v roce 2012–2013 a také na dalších objektech města, jako jsou obě budovy radnice, Sladovny, kina Portyč, kulturního domu, divadla a zimního stadionu,“ uzavírá Josef Knot.


Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz

Kristýna Barchini
tisková mluvčí MÚ Písek
Tel.: +420 602 141 094
E-mail: kristina.barchini@mupisek.cz