NÁRODNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ KONFERENCE 2012

Datum konání:06.09.2012
Místo konání:BRNO - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ www.vutbr.cz

PREZENTACE: Na konferenci se budou prezentovat firmy specializované na oblast vodohospodářství, zaměřené na projekty, výstavbu, technologie a jiné související činnosti, týkající se vodohospodářství, případně další zájemci.

V přilehlých prostorách přednáškového sálu bude uspořádána výstavka s nabídkou firem, které mají odborníkům v oblasti vodohospodářství co nabídnout.

Co se dozvíte:Jaká je koncepce rozvoje vodovodů a kanalizací s využitím fondů EU na výstavbu a rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury pro odvádění a čištění odpadních vod a zásobování pitnou vodou v období po roce 2012. Seznámite se se strategií státní politiky a s trendy vývoje legislativy a jejího uplatnění v praxi na poli rozvoje vodovodů a kanalizací, včetně diskuse ke koncepci. Součástí konference je diskuse a objasnění aktuálních okruhů problematiky podstatné v systému získávání finančních zdrojů a výstavby vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod. V programu konference vystoupí kromě erudovaných řešitelů vodohospodářské problematiky také zástupci MZe ČR, MŽP ČR a SFŽP ČR.

TEMATICKÉ ZAOSTŘENÍ

Zodpovězení řady otázek spojených s koncepcí rozvoje vodovodů a kanalizací a budováním vodohospodářské infrastruktury a jejího financování.

  • Vodohospodářská politika a strategie.
  • Financování vodohospodářských projektů v působnosti MZe ČR.
  • Financování vodárenského sektoru z fondů EU v gesci MŽP ČR, očekávání po roce 2012.
  • Zákon o vodovodech a kanalizacích a pravidla ČR pro poskytování a čerpání finanční podpory MZe ČR.
  • EIA ve vztahu k vodohospodářským projektům.
  • Praktické zkušenosti z projektů spolufinancovaných z národních fondů a fondů EU.
  • Vodohospodářská infrastruktura, technologie ČOV a praktické zkušenosti s výstavbou ve vodohospodářství.
  • Praktické zkušenosti s řešením problematiky vodních staveb a vodního hospodářství.
  • Správní řád a vodní právo.
  • Finanční model pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury.

Určeno:Zástupci obcí, měst, krajů, členských obcí ve sdruženích měst a obcí ČR, mikroregionů, představitelé krajů řešící problematiku a koncepci vodního hospodářství, pracovníci odborů životního prostředí, regionálního rozvoje, případně další pracovníci. Zástupci škol, institutů a výzkumných ústavů, specializovaných na oblast vodohospodářství a s tím souvisejicích technologií. Představitelé oborových nevládních organizací, podnikatelské subjekty, zaměřené svou činností na projekty, výstavbu, technologie a jiné související činnosti, týkající se vodohospodářství, případně další zájemci.

Více infroamcí.