Vyhlášení Výzvy č. 1/2016 prostřednictvím Národního programu Životní prostředí

Výzva č. 1/2016 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma:„Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí vybraných těžkých kovů a pachových látek“

Výzva má přispět k omezení negativních dopadů znečištění ovzduší na lidské zdraví a ekosystémy cestou snižování emisí, což je jeden z cílů prioritní oblasti 2 „ovzduší“ Národního programu Životní prostředí.

Předmět podpory: pořízení technologií vedoucí ke snížení emisí vybraných těžkých kovů (olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti) a pořízení technologií a změny technologických postupů emisí pachových látek

V případě redukce zápachu z technologických zdrojů se jedná o snižování koncentrace zapáchajících organických látek v emisích, konkrétními opatřeními jsou tedy biofiltry, biopračky, mokré vypírky plynů (absorpce voda), chemická absorpce, plazmové čištění, případně dopalovací jednotka. Z hlediska rekonstrukce technologií se může jednat o záměnu části technologie, která je zdrojem zápachu za technologii bez úniku pachových látek. U projektů na snižování emisí těžkých kovů půjde hlavně o instalace tkaninových filtrů.

Příjemci dotace: provozovatelé stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Alokace: 50 mil. Kč
Výše podpory: min. 500 tis. Kč a max. 60% ze způsobilých výdajů a současně 10 mil. Kč

V rámci Výzvy bude poskytována veřejná podpora a podpora de minimis.

Výzva je koncipována jako dvoukolová. V rámci 1. kola výzvy budou žadatelé předkládat projektové náměty, které posoudí odbor ochrany ovzduší MŽP. Žadatelé, jejichž projektový námět obdrží souhlasné stanovisko, budou moci podat v rámci 2. kola výzvy žádost o poskytnutí podpory.

Příjem projekt. námětů: 5. února - 29. dubna 2016

Příjem žádostí: 1. června 2016 - 29. července 2016

Dokumenty související s Výzvou:
Stáhněte si...
 • Výzva (PDF, 692 kB)
 • Příloha 1 - Formulář Projektového námětu (DOCX, 96 kB)
 • Příloha 2 - Formulář Předpokládaného rozpočtu projektu (XLSX, 17 kB)
 • Příloha 3 - Formulář Žádosti o poskytnutí podpory pro právnické osoby (XLS, 307 kB)
 • Příloha 4 - Formulář Žádosti o poskytnutí podpory pro fyzické osoby (XLS, 284 kB)
 • Příloha 5 - Formulář Monitorovací zprávy (XLSX, 88 kB)
 • Příloha 6 - Formulář Přehled čerpání (XLS, 728 kB)
 • Příloha 7 - Formulář Žádosti o uvolnění finančních prostředků ze SFŽP (DOC, 97 kB)
 • Příloha 8 - Formulář ZVA (DOCX, 96 kB)
 • Příloha 9 - Prohlášení příjemce podpory ve věci inkasního příkazu k navrácení podpory (DOCX, 151 kB)
 • Příloha 10 - Prohlášení pro malé a střední podniky (DOCX, 81 kB)
 • Příloha 11 - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (DOCX, 100 kB)
 • Příloha 12 - Prohlášení žadatele – podnik v obtížích (DOCX, 151 kB)
 • Příloha 13 - Čestné prohlášení příjemce podpory v režimu regionální investiční podpory (DOCX, 94 kB)