1. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst.

Informační portál Ministerstva životního prostředí, na kterém jsou vystaveny všechny podklady potřebné pro jednání a práci Monitorovacího výboru tohoto projektu.


Úvodem – Hlavní důvody pro Národní inventarizaci:

Zefektivnění procesu odstraňování starých ekologických zátěží,

Nedostatek aktuálních a úplných dat pro zprávy MŽP a CENIA o ŽP, statistické ročenky a reporting pro EEA, UN, EU apod.,

Chybí koordinace sběru dat o starých ekologických zátěžích, resp. kontaminovaných místech na národní úrovni, z toho vyplývající problém s interpretací a sjednocováním dat z jejich jednotlivých zdrojů (jednotlivé resorty, krajské a další úřady).,

Stejný problém je i z tohoto důvodu i s nejednotnými daty pro Územně analytické podklady,

Nutná je jednotná národní příprava na inventarizaci nařízenou v připravované rámcové směrnici EU o půdě

Cílem Národní inventarizace je:

  • v 1. etapě sjednotit všechny současné informace z ostatních resortů, krajských úřadů a dalších zdrojů o starých ekologických zátěžích, resp. kontaminovaných místech do jednotné datové platformy, založené na databázi SEKM, která nyní obsahuje nejvíce údajů o SEZ, resp. KM v rámci ČR (cca 7 000),
  • v 1. etapě zpracovat dostatek mapových podkladů pro dokončení inventarizace SEZ resp. kontaminovaných míst v 2. etapě – to znamená, že bude využito GIS analýzy různě starých leteckých a družicových snímků k hledání dalších potenciálně podezřelých míst,
  • v rámci 1. etapy vytvořit plně automatizovaný systém sběru dat, který poskytne terénním pracovníkům všechny podklady z 1. etapy a umožní jim v rámci 2. etapy NIKM efektivním způsobem pořizovat údaje o lokalitách při vlastní inventarizaci nových, nebo aktualizaci údajů o stávající lokalitách,
  • nově vytvořenou metodiku inventarizace vyzkoušet a odladit v praxi na 3 vybraných testovacích územích,
  • v rámci 2. etapy získat co nejvíce informací o nových lokalitách, po případě aktualizovat informace o lokalitách, které v té době budou v jednotné datové platformě již obsaženy, vytvořit prostor pro další doplňování a aktualizaci dat po skončení obou etap projektu.

Výchozí, již připravené metodiky, které je třeba v rámci 1. etapy NIKM dodržet:

Dokumentace východisek přípravy projektu:

Presentace popisující východiska k zahájení a potřebě NIKM (ZIP, 9 MB )

Realizace:

Web hlavního řešitele projektu
Anotace projektu (PDF, 31 kB )

Monitorovací výbor projektu:

Účelem zřízení Monitorovacího výboru projektu (dále zkratka MVP) je zajištění informování o postupu prací, řešení zásadních problémů a připomínek subjektů spolupracujících na realizaci Národní inventarizace starých ekologických zátěží, resp. kontaminovaných míst (zkratka 1. etapa NIKM).

Členy Monitorovacího výboru projektu jsou zástupci všech kompetentních resortů, krajských úřadů a Asociace krajů. Jednání Monitorovacího výboru projektu mají možnost se zúčastnit i zástupci dalších orgánů, jako jsou např. zástupci Svazu měst a obcí České republiky, Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky popř. Českého svazu ochránců přírody a nezávislých nevládních organizací.

Monitorovací výbor se schází dvakrát ročně.

Schválené základní materiály:


Schválené zápisy z jednání MVP:


K postupu řešení projektu:

Výsledek výběru testovacích území - hranice testovacích území byly upřesněny a následně schváleny:

Prezentace řešitelů projektu:

Aktualizováno dne 12. 9. 2011