Nadnárodní projekty a spolupráce

Evropská unie prostřednictvím politiky soudržnosti usiluje o rovnoměrný hospodářský a společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. Cílem je zmírnění rozdílů v životní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími zeměmi EU a zároveň zvýšení schopnosti Evropské unie jako celku čelit výzvám 21. století. Hlavním nástrojem realizace politiky soudržnosti jsou fondy EU, centrálním koordinátorem pro využívání těchto fondů v České republice je Ministerstvo pro místní rozvoj.

V období 2007 — 2013 bude v České republice využíváno 26 operačních programů, které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti.

Evropská územní spolupráce je třetím cílem politiky soudržnosti Evropské unie v letech 2007-2013. Jejím smyslem je posilování přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce prostřednictvím společných místních a regionálních iniciativ. V České republice pod něj spadají všechny regiony a prostředky lze čerpat z devíti operačních programů.

Operační program Nadnárodní spolupráce spadající pod cíl Evropská územní spolupráce je rozdělen do několika zón, Česká republika patří do zóny Střední Evropa. Program je zaměřen na výměnu a přenos zkušeností především v oblastech inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů.

Odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí (OOV MŽP) zajišťuje mezinárodní spolupráci v ochraně vod a je zodpovědný za implementaci směrnic v oblasti vod (Rámcové směrnice 2000/60/ES, povodňové směrnice 2007/60/ES a dalších). Vzhledem k finanční náročnosti prací spojených s úspěšnou implementací evropských směrnic OOV MŽP využil nabízených finančních možností EU a navázal tak na dosavadní spolupráci se sousedními zeměmi, která proběhla v rámci projektů ELLA a ILUP spolufinancovaných Evropskou unií v programech evropské územní spolupráce INTERREG III B CADSES v letech 2004 - 2006.

V programovacím období 2007 – 2013 Operačního programu Nadnárodní spolupráce Central Europe se Ministerstvo životního prostředí stalo projektovým partnerem v následujících mezinárodních projektech zaměřených na povodňovou problematiku, v projektu LABEL (Adaptation to flood risk in the LABE-ELBE river basin) a CEframe (Central European Flood Risk Assessment).

Hlavním cílem obou projektů je podpora úspěšné implementace povodňové směrnice a harmonizace (sjednocení) přístupů ochrany a prevence před povodněmi v rámci mezinárodních povodí Labe a Dunaje (v ČR se jedná o všechna povodí s výjimkou povodí Odry).