Oznámení o předložení záměru na vyhlášení území CHKO Moravský kras a návrhu Plánu péče o CHKO Moravský kras na období 2018 - 2027

Publikováno: 01.09.2017

Ministerstvo životního prostředí ČR, jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody, podle ustanovení § 79 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 a § 38 odst. 3 zákona oznamuje formou veřejné vyhlášky předložení záměru k projednání vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Moravský kras a možnost seznámit se s návrhem plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Moravský kras. Vlastníci nemovitostí dotčení navrhovanou ochranou, zapsaní v katastru nemovitostí, mohou uplatnit své námitky ve lhůtě 90 dnů od dne doručení oznámení veřejnou vyhláškou na portálu veřejné správy. Námitky se uplatňují písemně u Ministerstva životního prostředí v Praze - odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10. K námitkám uplatněným po uplynutí této lhůty nebude přihlédnuto. Podání námitky správnímu orgánu musí být provedeno v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Připomínky k návrhu plánu péče je možné zaslat nejpozději do 60 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení formou veřejné vyhlášky na úřední desce dotčené obce, a to písemně na Ministerstvo životního prostředí v Praze - odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

Část I
Vymezení hranice území CHKO Moravský kras v katastrální mapě dle jednotlivých kladů listů:
Stáhněte si...

Mapovou aplikaci, která umožňuje vyhledání vymezení navrhované hranice CHKO Moravský kras v podrobnosti katastrální mapy, najdete na adrese: http://moravskykras.ochranaprirody.cz/nove-vyhlaseni-chko-moravsky-kras/

Část II
Mapové přílohy návrhu plánu péče:
Stáhněte si...