Pozice k předloženým variantám dálničního přivaděče Děčín – D8

Ministerstvu životního prostředí bylo dnes konečně umožněno vydat závěrečné stanovisko EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) ke stavbě dálničního přivaděče z Děčína k dálnici D8. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) totiž teprve nyní uhradilo částku za posudek, k čemuž jej MŽP vyzvalo již 13. června. Stanovisko je souhlasné pro zhruba pětikilometrový úsek dálničního přivaděče ve variantě VA od Modré (část obce Jílové) až k dálnici D8, za předpokladu dodržení podmínek, které stanovisko ukládá [1]. Zbylý, cca 10km úsek (Děčín – Modrá) trasy přivaděče v této variantě je v podobě předložené ŘSD nepřijatelný – důvodem jsou zásadní střety s požadavky ochrany přírody v cenných územích CHKO České středohoří.

Varianta VB v trase železniční tratě č. 132 byla vyhodnocena jako nepřijatelná v celé délce, protože vykazuje větší vlivy na obyvatelstvo, nenaplňuje znaky obchvatu města Děčína není obchvatem Podmokel, ale průtahem touto centrální částí města Děčína a vyžaduje zrušení železniční tratě Děčín – Novosedlice. To je hned dvojí rozpor se Státní politikou životního prostředí a s Dopravní politikou ČR.

Nepřijatelná je rovněž nulová varianta (stávající stav). Ministerstvo životního prostředí to dokládá tím, že v září 2007 prosadilo zařazení průtahů silnice I/13 přes Děčín-Podmokly a Děčín-Dolní Oldřichov do přílohy Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury 2008-2013, která vyjmenovává obce, kde je třeba naléhavě průtahy odstraňovat a budovat vhodné obchvaty.

Stanovisko k variantě VA z hlediska ochrany přírody a krajiny

Varianta VA je vedena sevřeným údolím Jílovského potoka, přičemž zejména u Děčína představuje otevření zcela nového dopravního koridoru v zachovalé krajině. V úseku mezi Krásným Studencem a Martiněvsí prochází III. zónou a mezi Horním Jílovým a Čermnou vede souběžně s hranicí II. zóny CHKO a hranicí Přírodní památkou Jílovské tisy.

Záměr je navržen do členitého území se značnými výškovými rozdíly s využitím velkých mostů a estakád a s rozsáhlými násypy a zářezy. Představuje proto silný zásah do estetických hodnot přírodních a přírodě blízkých scenérií, do harmonického měřítka a harmonických vztahů v krajině a má tedy zásadní negativní vliv na krajinný ráz, který je jedním z předmětů ochrany CHKO České středohoří.

Varianta VA představuje významný zásah do lesních porostů, přičemž lesnatost Českého středohoří je nízká. Zábor lesní půdy je celkem 6,2 ha. Záborem smíšených lesních porostů a následnými nepřímými vlivy jako jsou ovlivnění vodního režimu krajiny, otevření porostních stěn a samotnou fragmentací lesních ekosystémů dojde ke snížení ekologické stability území. Lesy zaujímají z celkového záboru ve variantě VA cca 14 %.

Varianta VA prochází okrajem komplexu lesních porostů na severním svahu vrchu „Výrovna“. Ten se nachází na okraji II. zóny CHKO České středohoří a zároveň na severním výběžku Přírodní památky Jílovské tisy, kde je předmětem ochrany lokalita tisů na příkrých stráních vrchu Hajný. Trasa zde okrajově protíná lesy převážně středního a vyššího věku. Negativní ovlivnění je možné záborem či změnou vodního režimu. Hrozí také ovlivnění významných lučních společenstev (např. změnou vodního režimu) s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin vázaných např. i na živé nebo občas se oživující sesuvy.

Z hlediska ovlivnění fauny lze zásadní negativní dopad očekávat zejména na lesy a navazující louky v prostoru vrchu Kloubouk resp. mezi vrchem a Horním Oldřichovem a Martiněvsí.

Řešení: Vypracování, posouzení a realizace jiných variant vedení komunikace, například tunelové řešení v problematických úsecích. To může představovat zlepšení sklonových i směrových poměrů přeložky, menší negativní vliv na krajinný ráz, nepoškození významných přírodních lokalit, nižší zábor pozemků, udržení celistvosti lesních porostů, zachování ekologické stability území atd., přičemž částečně odpadají technické problémy u povrchové varianty při řešení průchodu nestabilními svahy.

Pozice k trati č. 132 Děčín – Novosedlice

Trať č. 132 Děčín – Novosedlice byla v roce 1872 vybudována pro přepravu uhlí a pro osobní dopravu. Osobní vlaky na trati 132 obsluhují významná místa přepravní poptávky s poměrně vysokou spádovostí vůči Děčínu, krajskému městu Ústí nad Labem i Teplicím, a jsou i turisticky atraktivní.

I přes nízký komfort starých motorových vozů a nízkou traťovou rychlost zde do roku 2006 vlaky využívalo cca 1 000 cestujících denně, což je cca 2,5-násobek hodnoty, která se udává pro to, aby se vyplatilo veřejnou dopravu provozovat po železnici. Pro rok 2007 byl jízdní řád upraven tak nevhodně, že ztratil atraktivitu pro cestující a jejich počet nárazově poklesl na cca 450 za den.

Trať 132 by podle MŽP měla zůstat nejen zachována, ale kromě toho i zrekonstruována na nejvyšší možnou rychlost, měla by být zapojena přímo do center Děčína-Podmokel a především Teplic, s vybudováním nových zastávek. Trať byl vybudována s technickými parametry celostátní dráhy, které i v nejpomalejších úsecích umožňují zvýšení rychlosti na 75 km/h, v přímějších úsecích až na 120 km/h, což je maximální hodnota využitelná v motorové dopravě.

Osobní doprava s novými moderními vlaky v krátkém intervalu 30 minut ve špičkách a 60 minut v ostatních částech dne by znamenala zásadní zvýšení atraktivity trati pro cestující. Nedávné zkušenosti ze sousedního Saska ukazují, že modernizace tratě i vlaků vede k rapidnímu nárůstu počtu cestujících, a to i při mnohem nižší hustotě osídlení než které je v okolí tratě 132. Takové změny by podle zkušeností odjinud měly vést ke zvýšení počtu cestujících na 2 000 – 3 000 denně.

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP