Komunitární program LIFE/LIFE+

Pro finanční perspektivu 2007-2013 bylo rozhodnuto o integrovaném přístupu k financování životního prostředí. Jeho součástí se stal i tento finanční nástroj úzce zaměřený na životní prostředí – program LIFE+. Program nahradil dřívější programy Forest Focus, NGO Programme, Urban Programme, LIFE Programme (Nature, Environment, Third countries) a General fund supporting policy development and policy implementation.

Program LIFE+ se skládá ze tří části (pilířů) nazvaných „LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost“, „LIFE+ Politika a správa v oblasti životního prostředí“ a „LIFE+ Informace a komunikace“. Financování projektů v rámci programu LIFE+ je realizováno na základě 2 víceletých centrálních programů, které určují zásadní cíle, priority, oblasti a typy činností, ale také očekávané výsledky i případnou maximální míru dofinancování. Žádosti se předkládají na národní kontaktní místo, kterým je Ministerstvo životního prostředí, jsou však posuzovány na evropské úrovni, kde probíhá také výběr projektů. Pro ČR byla v roce 2012 vyčleněna indikativní alokace ve výši cca. 6 mil. EUR. Hodnocení projektových žádostí předložených v roce 2012 by mělo být ukončeno do konce dubna roku 2013. Podpis grantových smluv s úspěšnými předkladateli se očekává nejdříve v červnu 2013.

Na zacatek stranky