Komunitární program LIFE

Pro období 2014-2020 bylo rozhodnuto o integrovaném přístupu k financování životního prostředí. Jeho součástí se stal i finanční nástroj úzce zaměřený na životní prostředí – program LIFE. Program nahradil dřívější programy Forest Focus, NGO Programme, Urban Programme, LIFE Programme (Nature, Environment, Third countries) a General fund supporting policy development and policy implementation a LIFE+.

Program LIFE je realizován v rámci dvou na sebe navazujících víceletých pracovních období. Skládá se z Podprogramu pro životní prostředí a Podprogramu pro oblast klimatu. Každý Podprogram se dále člení na tři pilíře. Program LIFE ve zvýšené míře sdružuje zdroje a odborné zkušenosti, poskytuje platformu pro přípravu a výměnu osvědčených postupů a znalostí pro zlepšení stavu v prioritních oblastech daných Evropskou unií. Specifické cíle pro jednotlivé podprogramy jsou definovány v Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013. Určují zásadní cíle, priority, oblasti a typy podporovaných činností, jejich očekávané výsledky i maximální míru kofinancování. Pro období 2014–2017 se v rámci Podprogramu pro životní prostředí stanoví výpočet indikativních alokací pro jednotlivé členské státy. V období 2017–2020 bude od indikativních alokací zcela upuštěno.

Finanční prostředky vyčleněné na implementaci programu LIFE na období 2014-2020 činí 3 456 655 000 EUR, mezi jednotlivé podprogramy jsou rozděleny následovně: Podprogram pro životní prostředí 2 592 491 250 EUR a pro Podprogram pro oblast klimatu 864 163 750 EUR. Z prostředků mohou být financovány veřejné i soukromé subjekty. Nejméně 81 % rozpočtových prostředků musí být přiděleno na projekty podporované formou grantu na akce, nebo případně s využitím finančního nástroje. Na integrované projekty může být vyčleněno max. 30 % rozpočtových prostředků pro granty na akce.

Financování projektů v rámci programu LIFE je realizováno formou grantů, veřejných zakázek nebo příspěvkem do finančních nástrojů. Pomocí grantů mohou být financovány pilotní projekty, demonstrační projekty, projekty využívající osvědčené postupy, integrované projekty, projekty technické pomoci, přípravné projekty, informační projekty.

Granty na provozní náklady poskytují podporu na určité provozní a administrativní náklady neziskových subjektů, které se podílejí na rozvoji, provádění a kontrole dodržování politiky a právních předpisů Unie. Maximální míra spolufinancování grantů je 70 % z celkových způsobilých nákladů.

Žádosti jsou předkládány přímo Evropské komisi, která zajišťuje i jejich hodnocení. Národní kontaktní místo, kterým je Ministerstvo životního prostředí, se podílí na nastavení víceletých programových období a poskytuje českým žadatelům konzultace při přípravě projektových návrhů.

Dne 18. června 2014 byla vyhlášena výzva na podporu čtyř typů projektů: tradičních projektů, integrovaných projektů, technické asistence pro integrované projekty a přípravných projektů.

Stáhněte si...