Evidence údajů o odnětí ze ZPF

Evidence údajů dle § 3b odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Od 1. 1. 2016 nabylo účinnosti ustanovení § 3b odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), podle kterého orgány ochrany zemědělského půdního fondu zasílají údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, včetně údajů o odvodech za odnětí, do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož podkladem je souhlas s odnětím, nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s odnětím a ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvodech do evidence odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu vedené Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím k tomu určené elektronické aplikace na elektronickém formuláři stanoveném Ministerstvem životního prostředí.

Začátkem dubna 2016 došlo k nahrazení dosavadního provizorního zasílání vyplněných formulářů MS Excel prostřednictvím datových schránek plnohodnotnou elektronickou aplikací „Evidence odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu“ (IS EOZPF). IS EOZPF je dostupná na webové adrese: https://zpf.mzp.cz a stává se jediným regulérním nástrojem pro plnění výše uvedených zákonných povinností.

Příslušné úřady s působností v ochraně ZPF žádáme, aby počínaje dnem 13. 4. 2016 již nezasílaly formuláře provizorní evidence (MS Excel) na Ministerstvo životního prostředí a k plnění evidenční povinnosti využily výhradně uvedenou elektronickou aplikaci. Údaje z elektronických formulářů MS Excel, které MŽP dosud obdrželo v průběhu provizorní evidence, již není třeba do IS EOZPF zpětně vkládat.

Uživatelům, kteří byli delegováni pro výkon uvedených povinností příslušnými orgány ochrany ZPF, byly automaticky zřízeny uživatelské účty a přístupové údaje, prostřednictvím nichž je možné IS EOZPF využívat k evidenci údajů související s odnětím ZPF. Způsob, jakým mají být příslušné údaje vyplňovány, uživatelé naleznou v uživatelské příručce, která je dostupná po přihlášení v sekci "Nápověda".

Kontaktní osobou při řešení dotazů je Ing. Anežka Hlávková