Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Podle § 6 odst. 2 a odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a § 3 odst. 5 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, se namísto měření provádí zjišťování úrovně znečišťování výpočtem. Způsob zjišťování úrovně znečišťování výpočtem je uveden v § 12 této vyhlášky. Jedním ze způsobu výpočtu za účelem zjištění emisí, který je uveden v § 12 odst. 1 písm. b), je provedení součinu emisního faktoru pro odpovídající skupinu stacionárních zdrojů a počtu jednotek příslušné vztažné veličiny na stacionárním zdroji v požadovaném časovém úseku. Hodnoty jednotlivých emisních faktorů pro odpovídající skupinu stacionárních zdrojů jsou obsahem tohoto sdělení. Tyto emisní faktory se použijí pro ohlašování údajů za rok 2016. Pro ohlašování údajů za rok 2015 se použijí emisní faktory uveřejněné ve Věstníku MŽP č. 2013/8.

Stáhněte si...