Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Podle § 6 odst. 2 a odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a § 3 odst. 5 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, se namísto měření provádí zjišťování úrovně znečišťování výpočtem. Způsob zjišťování úrovně znečišťování výpočtem je uveden v § 12 této vyhlášky. Jedním ze způsobu výpočtu za účelem zjištění emisí, který je uveden v § 12 odst. 1 písm. b), je provedení součinu emisního faktoru pro odpovídající skupinu stacionárních zdrojů a počtu jednotek příslušné vztažné veličiny na stacionárním zdroji v požadovaném časovém úseku. Hodnoty jednotlivých emisních faktorů pro odpovídající skupinu stacionárních zdrojů jsou obsahem tohoto sdělení. Tyto emisní faktory se použijí pro ohlašování údajů za rok 2016 a roky následující. (Pro ohlašování údajů za rok 2015 se použijí emisní faktory uveřejněné ve Věstníku MŽP č. 2013/8.)

Stáhněte si...