Elektrozařízení

Zpracování elektrotechnického a elektronického odpadu je z ekologického hlediska aktuálním problémem. Elektronický šrot obsahuje celou řadu látek a materiálů, zatěžujících životní prostředí. Mezi toxické látky obsažené v elektrotechnickém odpadu můžeme jmenovat zejména těžké kovy (Hg, Cd a Pb), luminofory v obrazovkách a zářivkách, displeje na bázi tekutých krystalů (LCD) aj. Recyklaci EEZ je možné rozčlenit na několik uzlů a to (1) sběr, výkup a transport odpadu a jeho skladování, (2) předběžné třídění a demontáž a (3) vlastní recyklační proces.

Největší problém představuje získávání vyřazených elektrospotřebičů od obyvatelstva. Ke zvýšení sběru se používají různé metody sběru jako např.:
a) sběr úplatný s kladnou/zápornou cenou,
b) sběr dobrovolný, bezúplatný (separovaný sběr do kontejnerů),
c) sběr s motivací (sběr se soutěžemi, reklamou atd.).

Environmentální problematika elektrických a elektronických zařízení je řešena v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a to konkrétně v § 37 (PDF, 66 kB ) tohoto zákona, kde jsou stanovena pravidla pro uvádění elektrických a elektronických zařízení na trh, pro zpětný odběr elektrozařízení, oddělený sběr, zpracovávání a využívání elektroodpadu, pro financování nakládání s elektrozařízeními a elektroodpadem a povinnosti výrobcům, posledním prodejcům a distributorům elektrických a elektronických zařízení, nejsou-li součástí jiného typu zařízení, na který se tento díl zákona nevztahuje, a povinnosti zpracovatelům takových elektrických a elektronických zařízení, která se stala odpadem.

Podrobnosti ke zpětnému odběru elektrických a elektronických zařízení jsou stanoveny vyhláškou č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady).

V sekci elektrických a elektronických zařízení naleznete Seznam výrobců elektrozařízení a kontakty na schválené kolektivní systémy pro financování a nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady. Dále odkazy na aktuální právní předpisy týkající se problematiky elektrozařízení a elektroodpadů a odpovědi na nejčastější otázky k problematice omezení použití nebezpečných látek v elektrozařízeních a nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady.