ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ doručované veřejnou vyhláškou - „Dotěžení lomu Libá“

Publikováno: 11.06.2018

„Dotěžení lomu Libá“ - Kategorie I, bod 79 – „Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu nebo s kapacitou navržené povrchové těžby od stanoveného limitu. Povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu nebo s kapacitou od stanoveného limitu. Těžba rašeliny od stanoveného limitu.“

Posuzovaným záměrem je změna stávajícího záměru těžby stavebního kamene v lomu u obce Libá, v podobě dotěžení dodatečně zjištěných zásob ve spodních úrovních výhradního ložiska Libá. Těžba v lomu Libá probíhá přibližně od 40. let minulého století. Současná těžba i její předkládaná změna je situována v rozsahu stávajících stanovených tří vzájemně navazujících dobývacích prostorů s názvy Libá, Libá I a Libá II. Navrhovaný záměr zahrnuje zahloubení lomu o jednu etáž oproti stávajícímu platnému povolení hornické činnosti, současně se změnou stávajících a vytvořením nových odvalů v ploše i mimo plochy uvedených dobývacích prostorů. S ohledem na vypočtené vytěžitelné množství zásob v jednotlivých blocích vychází, že celkový stav zásob ložiska při maximální projektové kapacitě představuje trvání těžby v délce cca 19,4 let. Z toho předmětné vlastní navýšení vytěžitelných zásob ložiska o dodatečně vyhodnocené zásoby představuje prodloužení stávající životnosti ložiska o cca 7 let.

Stáhněte si...