Dotační programy v ochraně přírody

Rubrika obsahuje přehledné shrnutí finančních zdrojů na ochranu přírody a krajiny, tj. programů, ze kterých mohou žadatelé po splnění určitých podmínek čerpat finanční prostředky, nebo si mohou podat projekty na realizaci určitého záměru. Rubrika se dělí na část Evropské programy, která podává informace o programech financovaných z evropských fondů a část Národní programy, které jsou hrazeny z rozpočtu ministerstva životního prostředí.

Přehled evropských a národních programů na ochranu přírody a krajiny obsahuje brožura Finanční zdroje na ochranu přírody a krajiny, kterou spolu s dalšími publikacemi najdete v rubrice Informační materiály.

Možnosti čerpání finančních prostředků pro ochranu přírody a krajiny se po vstupu do Evropské unie výrazně rozšířily. V gesci Ministerstva životního prostředí je implementován Operační program Životní prostředí. Jeho Prioritní osa 6 – ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY má stanoveny následující specifické cíle: implementace soustavy Natura 2000, obnova a ochrana přírodních a přírodě blízkých biotopů a ohrožených rostlinných a živočišných druhů, obnova ekologické stability krajiny, optimalizace vodního režimu krajiny, regenerace urbanizované krajiny, prevence sesuvů a skalních řícení.

Projekty je možné podávat prostřednictvím Ministerstva životního prostředí i do programu LIFE+.

Projekty zaměřené na ochranu přírody a krajiny lze podat rovněž ve Finančních mechanismech EHP a Norska, do budoucna také v rámci Finanční pomoci Švýcarska.

Za čerpání finančních prostředků z II. pilíře společné zemědělské politiky, zaměřené kromě jiného i na ochranu životního prostředí a rozvoj venkova, je odpovědné Ministerstvo zemědělství, v jehož gesci se nachází Program rozvoje venkova na období 2007 – 2013. Opatření zaměřená na ochranu přírody a krajiny se nacházejí převážně ve druhé ose tohoto programu, speciálně jde zejména o agroenvironmentální opatření, platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě a v lesích a lesnicko-environmentální platby.

V rámci rybářské politiky EU je z Evropského rybářského fondu podporován Operační program Rybářství 2007 – 2013, který je rovněž v gesci Ministerstva zemědělství. V rámci opatření na ochranu vodního prostředí bude podporován šetrný způsob hospodaření na rybnících, zacílený primárně na území s vysokou přírodní hodnotou.