Dotační program pro česko-německé pilotní projekty

Německé Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody, výstavby a bezpečnosti reaktorů (BMUB) podporuje v rámci Investičního programu pro životní prostředí v zahraničí (Umweltinnovationsprogramm Ausland) již od roku 1990 projekty zaměřené na zlepšení životního prostředí v zemích střední a východní Evropy.

Podporu mohou získat pilotní projekty z oblasti ochrany životního prostředí, které mají přímý přeshraniční vliv na Německo nebo se zaměřují na zlepšení ochrany klimatu.

Projekty mají dosáhnout především těchto cílů:

  • přenos zkušeností pro účinnou ochranu životního prostředí a klimatu v rámci rozvíjení česko-německé spolupráce;
  • multiplikační efekt díky modelovým úsporným a inovativním řešením přinášejících zlepšení ochrany životního prostředí (tzv. „majákové projekty“);
  • demonstrování praktické způsobilosti a výkonnosti nových zařízení či postupů;
  • posílení pozitivního vnímání ochrany životního prostředí.

Program v první řadě sleduje společné ekologické cíle, nikoli zlepšování infrastruktury, na něž se zaměřují např. programy EU. Další informace jsou k dispozici v prezentaci BMUB (PDF, 315 kB) či přímo na stránkách BMUB.

Jaké projekty jsou podporovány?

Investice s přímými a měřitelnými přeshraničními efekty pro životní prostředí na území Německa (např. snížení znečištění ovzduší a vod v příhraničních regionech).
Investice podporující rozvoj, který je šetrný k životnímu prostředí a klimatu.
Podporovaný projekt by měl ideálně motivovat další investory k realizaci vlastních projektů a přispět ke zvýšení povědomí mezi obyvatelstvem.

Jaké jsou formy dotace?

Podpora je poskytována formou příspěvků na úroky z úvěrů nebo formou příspěvků na investice. Předpokladem je přiměřená účast investora.
Výše podpory vždy závisí na individuální charakteristice projektu. Podle právní úpravy veřejné podpory v EU mohou získat firmy v závislosti na velikosti maximální investiční podporu mezi 40 a 60 % nákladů na investici do životního prostředí.

Jak podat žádost?

Investoři se musí s návrhy svých projektů obrátit nejdříve na Ministerstvo životního prostředí ČR, které po předběžném zhodnocení projektu zašle písemnou žádost o dotaci na BMUB. O poskytnutí dotace rozhoduje BMUB na základě ekologicko-politických aspektů a rozpočtových prostředků, které jsou k tomu vyčleněny. Projekty jsou dále zaštiťovány německou bankovní skupinou KfW, která projekty prověřuje a sleduje jejich realizaci.

Žádost o dotaci musí obsahovat:

  • identifikaci žadatele
  • podrobný popis projektu, zejména pak cílů ekologických a ekonomických řešení, jejich inovativnosti a možnosti přenosu pro využití v dalších případech;
  • úplný plán financování celé investice, včetně potřebné dotace;
  • spolehlivý časový harmonogram realizace projektu a využití dotace.

Žádost o dotaci musí být podána v českém a německém jazyce.

Jako pomůcka pro podání žádosti poslouží návod (PDF, 89 kB) a kontrolní seznam (PDF, 63 kB). Pro realizaci projektu budou uzavřeny smlouvy mezi příjemcem dotace, KfW a hlavním dodavatelem. V případě úvěrového financování s příspěvkem na úroky bude navíc uzavřena smlouva o poskytnutí úvěru se zprostředkující bankou. Další informace naleznete v prezentaci KfW (PDF, 438 kB).

Jaký je časový harmonogram pro podání žádosti?

Harmonogram pro rok 2015:

31. březen 2015: Termín pro podání žádosti na MŽP
Polovina dubna 2015: Předání předběžného hodnocení projektu na BMUB
Polovina května 2015: Společný výběr projektů (MŽP a BMUB) pro hlubší evaluaci bankou KfW
Konec května 2015: MŽP oznámí žadatelům, zda byl projekt přijat k hlubší evaluaci bankou KfW
cca od září 2015: Rozhodnutí BMUB o udělení financování na základě návrhu KfW
následně: podpis dotační smlouvy a zahájení projektu
Žádosti o dotace bude možné podat i po 31. březnu 2015, nebude však možné zaručit dodržení tohoto časového harmonogramu.

Kontaktní osobou pro další informace a podání žádosti:
M.A. Karolina Zázvorková, MSc
Email: karolina.zazvorkova@mzp.cz
Tel: + 420 267 122 071